15. Å rive ned festningsverk

Av Gaye Moss

Å erfare sann frihet og seier i Kristus»

Jesus fortalte oss at Herrens Ånd hadde salvet ham. Luk4,18 Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet,Han kom for å gi oss gode nyheter, for å helbrede våre brutte hjerter, gjenopprette vårt åndelige syn og sette oss i frihet!

Jesus fortalte oss også:

Joh10,10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Når vi leser disse versene, så er det viktig at vi spør oss selv, «Erfarer jeg virkelig det livet i overflod som Jesus kom for å gi meg, og lever jeg i den friheten som han ønsker at jeg skal leve i? Når vi arbeider oss gjennom denne leksjonen, så skal vi se på hindringer som Bibelen kaller festninger (Kor. 10.4) som arbeider for å hindre oss fra å erfare friheten og livet i overflod som Jesus ønsker vi skulle ha.

La oss lese Paulus sine instruksjoner for å rive ned festninger: 2 Kor 10,3-5 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

Den slags festninger som Paulus refererer til i dette avsnittet er fetninger i våre sinn hvor gale tanker og gale holdninger blir beskyttet. De er tankemessige festninger som setter seg opp mot Guds kunnskap. Dette slaget av festninger holder oss i fangenskap og stjeler fra oss et liv i overflod.

Noen eksempler på festninger som Herren har vist meg er: bekymring, alle slags frykt, bekymring, usikkerhet, avvisning, ensomhet, depresjon, skuffelse, tvil, vantro, skam, skyld, sorg, mangel på håp, mangel på visjon, uverdighet, sjalusi, religiøse feil, feil i doktrine, dømmende tanker, bedrag, illusjon, kontrollerende tanker osv.

Festninger er ikke flyktige tanker, men de er tanker som biter seg fast i sinnene vår. Vi trenger å lære å gjenkjenne disse gale tankene og holdningene slik at vi kan rive dem ned. Vi trenger å ha tanker som som er på linje med Guds Ord og Hans vilje. Vi må tillate ham å reprogrammere våre tanker og handlinger slik at vi kan vandre i friheten og seieren som Han ønsker for oss.

Vårt mål er å utvikle Kristuslikhet. Vårt mål er å ha Guds Ord så fast plantet i våre hjerter, at vi gjenkjenner hver løgn. Vi ønsker å rive ned enhver festning av gale tanker og galde holdinger slik at vi kan bygge opp Herrens festning.

Tankebygningene som Paulus snakker om i 2 Kor. 10 er tanker og resonnementer i våre sinn som setter seg opp mot Guds Ord. Disse takebygningene blir først satt opp fordi vi har laget oss meninger fra våre erfaringer som er forskjellige fra Skriftens sannheter og for det andre fordi Satan hele tiden sender oss tanker for å forsøke å stjele Ordens såkorn som er plantet i hjertene våre.

Når Paulus ber oss om å «ødelegge alt stort og stolt som setter seg opp mot Guds kunnskap», så forteller han oss at vi ikke skal gi noen tanker en opphøyet plass over Guds Ord.

Satan vil friste oss til å stille spørsmål ved Guds Ord, akkurat som han fristet Eva i 1 Mosebok kapittel 3. Hans mål forandrer seg aldri – han ønsker at vi skal stille spørsmål ved løftene og instruksjonene i Guds Ord, slik at vi ikke skal holde oss til sannheten som setter oss fri. Satans fremste våpen er løgnen. Vårt forsvar mot ham er sannheten.

Vi ønsker å lære og gjenkjenne hver av fiendens løgner, slik at vi kan rive dem ned og bringe våre tanker under lydighet til Kristi sinn. Når vi lærer å gå i Ordets sannhet, så vil vi erfare sann frihet og utfrielse.

Fem hovedkilder som blir til festninger

1. Verden

Fra den første dagen vi blir født inn i denne verden, så blir vi matet med en strøm at informasjoner som danner våre tanker, meninger og holdninger. Mange av meningene og verdiene som motiverer oss kommer fra tankesystemer som vi har mottatt fra menneskene i våre liv, fra TV, film, musikk og bøker osv.

«Vi ønsker å lære å gjenkjenne tingene vi har mottatt og tingene vi har blitt undervist som ikke passer med Guds Ord. Det er svært viktig for oss å følge instruksjonene vi finner i Rom12,2 og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Hvordan fornyer vi våre sinn? Vi fornyer våre sinn gjennom å bruke tid med Orden, gjennom sunn gudfryktig rådgivning og undervisning, og ved å lytte til Guds stemme når han tar fatt i våre tanker slik at de skal passe med Guds Ord.

Dersom vi føler at vi er ubetydelige og ikke har noe virkelig formål i livet, så tror vi på en løgn, og våre sinn trenger å fornyes. Dersom vi føler vi er kraftesløse og ikke har noe håp, så trenger våre sinn å bli fornyet ved Guds Ord.

I stedet for å lytte til verden og til våre egne tanker og resonneringer, så trenger vi å lytte til Gud.! Vi trenger å overgi å overgi oss selv helt og fullt til den Hellige Ånd.

2. Våre erfaringer

Skriften forteller oss at «Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid.» (Hebr. 13.8) Men tror vi det? Ofte har våre erfaringer fått oss til å tro noe som er forskjellig fra løftene i Ordet.

Vi trenger å spørre oss selv:

  • Tror jeg virkelig at «Jesus Kristus er den samme i går, i dag ja til evig tid»?
  • Begrenser jeg det jeg tror på grunn av det jeg har erfart, og som en konsekvens av det begrenser Guds kraft i mitt liv?

2 Kor. 5.7 forteller oss, «Vi vandrer i tro uten beskuelse» Vi ønsker aldri å bygge vår tro på det vi ser eller hvordan vi føler oss. Vi ønsker å bygge vår tro på Guds Ord.

3. Den syndige naturens gjerninger

Synd er en åpen dør for festningsverk. Alle slags gale tanker og gale holdninger blir dannet gjennom handlinger som kommer fra den syndige naturen. (Gal. 5.19-21)

Nøkkelen til å seire over synd er å leve et liv som konstant er overgitt til den Hellige Ånd. Vi har ingen styrke i oss selv, men Guds Ånd er mektig, og Han vil gi oss nåden vi trenger for å leve i lydighet til Guds Ord og Hans vilje.

«Nåde er Guds kraftgivende nærvær som gjør oss i stand til å gjøre det vi trenger å gjøre og til å være det som vi trenger å være.» James Ryle

4. Gale læresetninger

Det kan ha vært tider da vi godtok undervisning som hørte god og rett ut, men i virkeligheten er den ikke sann etter Skriften. Vi trenger å være svært lydhøre for Ordet og lederskapet til den Hellige Ånd slik at Han kan åpenbare feil for oss, og vi trenger å være villige til å forandre oss dersom det finnes feil i vår teologi i et eller annet område.

Paulus advarer oss i Kol. 2.8 hvor han sier: Kol2,8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

En god måte å måle om en lære er rett, er å se på frukten den produserer. Gir den frihet eller bundethet? Jesus kom for å sette oss i frihet. Når vi vandre i sannheten, så vil vi se Åndens frukt (Gal 5,22-23)«… kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,ydmykhet og selvbeherskelse….» i våre liv.

5. Forfalskede åndelige erfaringer

Det er viktig for oss å be Herren åpenbare for oss om vi har deltatt i okkult praksis eller falsk religion. Det kan være mange forfalskede erfaringer som vi har vært involvert i som vi ikke var klar over var forfalskede.

En forfalskning er en imitasjon av noe ekte med en plan om å bedra. Satan elsker å imitere de overnaturlige gavene fra den Hellige Ånd slik at han kan bedra oss og holde oss i fangenskap. Han har en forfalskning av alle nådegavene.

Hver gang vi søker kraft, overnaturlig kunnskap eller fred gjennom en kilde som ikke er den Hellige Ånd, så åpner vi oss opp for en forfalskning. Skriften sier i (Ef. 2.14): «Han er vår fred…» I (Joh. 16.13) får vi høre: «Når Han, sannhetens Ånd kommer, skal han veilede eder til hele sannheten…» Jesus sa også: » I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere…»(Ap.gj. 1.8)

Guds Ånd vil gi oss råd, trøste oss og gi oss kraft. Gjennom Åndens kraft, vil vi finne fred, trøst, retning, frihet og seier.

Selv om det er mange metoder og strategier som verden vil tilby for å hjelpe oss i kampene og bundetheten i våre liv, så er det bare en vei som vil gi oss sann frihet og sann utfrielse. Guds vei er den eneste veien som vil virke.

Vi ønsker å lære å gjenkjenne enhver løgn og enhver felle som fienden setter, slik at vi kan vandre i friheten og seieren som Jesus kom for å gi oss. Han fortalte oss i Joh 8,31-32 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

20 Bibelske strategier for å rive ned festningsverk

(2 Kor 10,4) «Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger …».

1. Be Gud om Hans hjelp for å identifisere festningsverkene i ditt liv.

Vi må gjenkjenne festningsverkene før vi kan rive dem ned. Jesus sa i Joh16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Når vi søker Herren, så vil Han være trofast og hjelpe oss til å identifisere alle festningsverkene.

2. Beslutt deg av hele ditt hjerte å rive ned alle festningsverkene.

Når vi gjenkjenner et festningsverk, så må vi gjøre en bestemmelse i våre hjerter om vi ønsker å rive det ned. Herren sa til israelsbarna i 5 Mos30,19 Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!

Gud lengter etter å se oss leve i frihet og seier. Han ønsker at vi skal gjenkjenne enhver løgn, og så velge sannheten.

3. Omvend deg

Omvendelse er døren til frihet. Med ethvert festningsverk er det en løgn fra fienden. Vi ønsker å be Gud tilgi oss for at vi har trodd og godtatt løgnen. Vi ønsker også å be om Guds tilgivelse for enhver synd som ikke er bekjent, og vi ønsker å ta avstand fra enhver involvering i falske åndelige aktiviteter. Ordsp28,13 Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.

Vi er lovet i :1 Joh1,9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Akkurat som Daniel ba og omvendte seg fra syndene til sitt folk da de levde i fangenskap i Babylon (Dan. 9.1-9), så kan vi be på vegne av våre familier og erfare at familie festningsverk blir revet ned.

4. Beslutt deg for å leve et liv i tilgivelse og kjærlighet.

Utilgivelighet er en åpen dør for festningsverk, men tilgivelse er døren til frihet. Vi ønsker å forsikre oss om at vi får Guds tilgivelse, og vi ønsker å forsikre oss om at vi tilgir andre som Han tilgir oss (Matt. 6.12). Vi ønsker ikke å bli plaget i våre tanker på grunn av at vi holder på utilgivelighet i våre hjerter (Matt. 18.21-35).

Jesus sier i Mark11,25 Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser!

5. Takk Gud at Jesu blod dekker og beskytter deg.

I 2. Mosebok kapittel 12 instruerer Herren israelittene at de skal ta isop og stryke blodet fra påskelammet på dørrammene i hjemmene deres slik at de skal være beskyttet fra plagen. Isop er symbolsk for tro. Det er ved tro gjennom omvendelse og bekjennelse at vi vi tar i bruk Jesu blod i våre liv i dag.

Vi leser i Åpenbaringen 12.11 at de troende seiret over brødrenes anklager » ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet..» Vi seirer over ham på samme måte.

  1. Vær lydig mot Gud og stå imot djevelen.

Jak4,7 sier Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Å være lydig bringer seier i våre liv. Det er så viktig at vi underordner oss Gud. Når vi er lydighet mot Jesus, så går vi i Hans autoritet.

7. Be Gud om visdom og lytt oppmerksomt på det Han sier.

Vi trenger å finne ut hva som er Guds plan. Hans plan er den eneste som vil virke. Jakob 1.5 forteller oss, Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

8. Legg Guds Ord i ditt hjerte hver dag.

Finn løfter i Skriften som vil bygge din tro i områder du trenger det. Rom. 10.17 sier: Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord; Rom. 12.2 forteller oss: «og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

«. Det er så viktig for oss å tilbringe mye tid i Ordet. (Josva 1.8; Ordspr. 4.20-22)

(If we are going to be mighty in faith, we need to spend time daily meditating on the Word ofGod. [Meditate, strongs # 1897, hagah, (haw-gaw) – to murmur …to ponder,. –imagine, mutter, roar, sore, speak, study, talk, utter.])

«Dersom vi blir opptatt med det Han sa, så vil det ikke bli anstrengende å gjøre det han sier.» Creflo Dollar.

9. «Å ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus» (2 Cor. 10:5).

I enhver situasjon ønsker vi å spørre oss selv, «Hva er Kristi sinn i denne situasjonen»? Vi ønsker å være sikre på at tankene våre faller sammen med Kristi tanker i denne situasjonen.

Vi ønsker å tenke høyverdige og prisverdige tanker.(Fil. 4.8)

10. Vokt det du sier.

«Ordspråkene 18.21 sier oss: Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.

Vi ønsker å stå overgitt og sensitive til den Hellige Ånd slik at han kan vokte våre ord, slik at vi kan tale liv og ikke død til oss selv og til andre.

11. Kast alle dine bekymringer på Herren.

1 Pet. 5.7 instruerer oss: og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.

12. Overgi deg selv til Gud.

Rom. 6.13 instruerer oss til å overgi oss selv som «rettferdighets våpen. Vi ønsker å overgi våre følelser, tanker, holdninger og vilje til Gud. Jesus vil fullstendig ta over når vi er helt og fullt overgitt til Ham.

[«Herre; Jeg overgir meg helt til Deg. Ta fullstendig kontroll. Gjør alt i meg som du trenger å gjøre, slik at jeg kan være alt det Du ønsker at jeg skal være.»]

13. Bruk tid daglig til å love og tilbe Gud.

Salme 8.2 sier: «Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. » (2 Krøn. 20). Lovprisning vil lukke munnen på og beseire vår fiende. (2 Krøn. 20)

Ved lovsang og tilbedelse kommer vi nærmere Gudog Han kommer nærmere oss. Utrolige seire kan vinnes gjennom lovsang ot tilbedelse.

  1. Ta på Guds fulle rustning. (Efe. 6.10-18)

Efe. 6.10-11 forteller oss: For øvrig – bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Hvordan tar vi på Guds fulle rustning? Vi tar på Guds rustning ved å tilbringe tid i bønn og gjennom å tilbringe tid i Ordet.

15. Vær ikke bekymret for noe – be om alt.

Fil. 4.6-7 sier oss: Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; 7 og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Vi er lovet i Matt. 18.19-20: Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

  1. Vær sikker på at du vandrer i tro ikke ved å se.

2 Kor. 5.7 sier: for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse; Vi ønsker å holde våre øyne festet på Guds Ord og Hans løfter og ikke på hva vi ser eller hvordan vi føler oss.

17. Kle deg i ydmykhet.

Jak. 4.6,10: Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk eder for Herren, og han skal ophøie eder!

[Sann ydmykhet – ingenting å frykte, ingenting å bevise, ingenting å tape og ingenting å gjemme – James Ryle]

18. Tal til fjellene i ditt liv.

Mark11,23 Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.

Jesus har gitt oss den forunderlige evnen til å kunne tale til fjell. I mange år forsto jeg ikke at fjell kunne være problemer. Da jeg til slutt forsto at jeg kunne tale til et problem i Jesu mektige navn, så besluttet jeg at jeg ville begynne å tale til fjellene i mitt liv.

Helt fra min datter Mindy var ganske liten, så kjempet hun mot hjemlengsel hver gang hun var vekke fra hjemmet. Selv i 20 årene kjempet hun med det samme problemer. En dag gikk det til slutt opp for meg at vi skulle tale til dette fjellet av hjemlengsel og befale det å forlate henne.

Da hun skulle på sin neste tur ut av byen, så ba hun oss om forbønn. Jeg talte til hjemlengselen og befalte den å forlate henne i Jesu navn. Hun så en forandring umiddelbart, og hun var i stand til å nyte resten av reisen. Siden den gangen har hun ikke kjempet med følelsene av hjemlengsel.

19. Husk alltid at det er kraft i Jesu navn.

20. Jesus ga oss et utrolig løfte i Joh. 14.12-14: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader, 13 og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14 Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det.

21. Takk Gud for seieren og vær tålmodig. Jesus fortalte oss i Mark. 11.24: Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.» Vi ønsker å takke Gud for seieren før vi ser svaret. Vi bli fortalt i Hebr. 6.12:«. ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. « Det er så viktig at vi lærer å vise tålmodighet. Med noen festningsverk, så må det utholdende tro for å oppleve at de faller ned. Imidlertid, når vi holder ut, så vil vi se Guds trofasthet.

DNB 1930