12. Å forstå demoner av Don Dickerman

12. Å forstå demoner av Don Dickerman

Matt 12,28-29 Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder. 29 Eller hvorledes kan nogen gå inn i den sterkes hus og røve hans gods, uten han først har bundet den sterke? så kan han plyndre hans hus. Det er mange ting vi ikke forstår når det gjelder åndeverdenen.


La meg først si at jeg ikke har alle svarene, og enhver som sier at han har - vær forsiktig med informasjonen du får fra dem. Vi lærer stadig nye ting om åndeverdenen. Noe av læringen betyr avlæring. Utfrielsestjenestene er mange og varierte. Men en ting vet jeg. Åndene må underordne seg de troende i Jesu navn. Ved hvert møte med demonene så blir jeg klar over hvor mye jeg ikke forstår. Jeg ønsker først å diskutere de tingene som vi vet er sanne fordi vi finner dem i Guds Ord.


Demoner blir avslørt (Markus 5)

Vi finner en mengde informasjoner om demoner i Mark. 5.1-20: 


Mark 5,1-20 Og de kom over på hin side av sjøen, til gerasenernes bygd. 2 Og da han var gått ut av båten, kom det straks mot ham ut av gravene en mann som var besatt av en uren ånd. 3 Han hadde sitt tilhold der i gravene, og de kunde ikke lenger binde ham, ikke engang med lenker; 4 for han hadde ofte vært bundet med fot-jern og lenker, og lenkene hadde han revet av sig, og fot-jernene hadde han sønderslitt, og ingen kunde rå med ham, 5 og han var alltid, natt og dag, i gravene og på fjellene og skrek og slo sig selv med stener. 6 Og da han så Jesus langt borte, løp han til og falt ned for ham, 7 og ropte med høi røst: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høieste Guds Sønn? Jeg besverger dig ved Gud at du ikke må pine mig! 8 For han sa til ham: Far ut av mannen, du urene ånd! 9 Og han spurte ham: Hvad er ditt navn? Og han sa til ham: Legion er mitt navn; for vi er mange. 10 Og han bad ham meget at han ikke måtte drive dem ut av bygden. 11 Men det gikk en stor svinehjord og beitet der ved fjellet, 12 Og de bad ham: Send oss inn i svinene, så vi kan fare i dem! 13 Og han gav dem lov til det. Og de urene ånder fór ut og fór i svinene; og hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen, omkring to tusen i tallet, og druknet i sjøen. 14 Og de som gjætte dem, tok flukten, og fortalte det i byen og i bygden. Og folk kom ut for å se hvad som hadde hendt. 15 Og de kom til Jesus og så den besatte sitte påklædd og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen, og de blev forferdet. 16 Og de som hadde sett det, fortalte dem hvorledes det var gått med den besatte, og om svinene. 17 Og de begynte å be ham at han vilde dra bort fra deres landemerker. 18 Og da han gikk i båten, bad den besatte om å få være med ham. 19 Og han gav ham ikke lov, men sa til ham: Gå hjem til dine og fortell dem hvor store ting Herren har gjort imot dig, og at han har miskunnet sig over dig! 20 Og han gikk bort og begynte å kunngjøre i Dekapolis hvor store ting Jesus hadde gjort imot ham; og alle undret sig. 

Demoner kan eksistere inne i eller utenfor mennesker. Det ser ut som om de foretrekker levende vesener, de foretrekker grisene istedet for ikke å ha noe sted å bo. Demoner gjenkjenner og respekterer med frykt Jesus. De vil også gjenkjenne Jesus i troende. De kan få individet til å skade seg selv og andre. Det ser ikke ut til at menneskelig anstrengelse kan "holde nede" den onde når han har fått kontroll. Alle forsøk på å hjelpe denne mannen var mislykkede. Derfor ble han forvist til gravplassen. Neil Anderson sier, "Slike ekstreme saker viser at sentral nervesystemet er blitt tatt over." Demoner bor i "magen"....plassen der den Hellige Ånd bor ifølge Joh. Joh7,38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 

Demoner ser ut til å ha kontroll ved fundamentet for ryggmargen. Demonene vil bøye seg for Jesus og trygle om å få bli værende.

De er i stand til å kommunisere med mennesker gjennom andre mennesker. Legg merke til i Lukas 11 at onde ånder også kommuniserer med hverandre. Luk 11,24-26 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. 

De kan også forflytte seg når de ønsker det. De kan komme og gå. De er i stand til å evaluere og ta avgjørelser basert på det de ser. De er åpenbart også i stand til å avgjøre en persons åndelige tilstand.

De som i mindre grad blir kontrollert av demoner ser vi hos de som søker bedrageriske ånder. 1 Tim4,1 Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer Dette inkluderer de som følger med på horoskop, spådom etc.

Hver demon har sin egen identitet. Legg merke til de personlige pronomene i Luk. 11 "jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg forlot". Sekulær forskning vil aldri avsløre deres eksistens. De er tenkende personligheter og ikke en upersonlig makt. Demonene har ikke bare separate identiteter. Det ser også ut som om de har forskjellige funksjoner.

Faktum at de kan evaluere og ta beslutninger indikerer at de gjør det med tanke på spesifikke ofre. De er i stand til å få inngang til våre liv gjennom våre svakheter. De er i stand til å huske og til å lage planer. Begrepet "familie ånd" er vel dokumentert i kirkehistorien.

De er i stand til å forene kreftene og vanligvis gjør de dette. "Vi er mange...". "La oss være.." Den ene ånden i Luk. 11 slår seg sammen med syv andre. Mange menesker identifiserer flere forskjellige stemmer i sinnet under utfrielse, og beskriver dem som en komite. Demonene varierer også i grader av ondskap og makt. Luk. 11 åpenbarer at den ene inviterer syv andre som var ondere enn ham selv. I Mrk. 9.29 viser Jesus til en demon som er så mektig at ": Og han sa til dem: Dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste. Dette ser ut til å passe med det Paulus nevner i Ef6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 
Det er forskjellige slag makter og åndskrefter. Personlig så har jeg erfart at noen mennesker er vanskeligere å lede gjennom utfrielse enn andre. Noen demoner kommer ut med en gang uten motstand. 


Maktens hierarki

 Ef6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 
Living Bible har en interessant oversettelse her: "Vi kjemper mot personer som ikke har kropper--onde herskere i den usynlige verden, de mektige sataniske skapningene og mektige onde prinsene i mørket som hersker over denne verden; mot enorme mengder av onde ånder i åndeverdenen". 

Makter og åndskrefter, prinser i mørket. Det ser ut til å passe med moderne satanisme som opererer med fire nivåer i åndeverdenen. Det finnes mange satanister og de er svært hemmelighetsfulle. 

I hans bok, The bondage breaker (Han som bryter lenker), sier Neil Anderson: "Satanister møtes fra 12.00 til 3.00 om natten. En del av deres rituale er å sende bud på og sende ut demoner. Klokken tre om morgenen er demonene mest aktive, og dersom du har blitt vekket på denne tiden kan det være at du har blitt utsatt for demoniske angrep. Jeg har blitt angrepet av demoner mange ganger."


Ikke frykt

Etter å ha lest dette, så begynner du kanskje å bli redd for at demoner skal ta over i livet ditt. Ikke vær redd eller la tankene være opptatt med dem. Frykt er et av deres våpen. Frykt har plage i seg, men "Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. " Husk at demoner ikke kan trenge seg på deg, de må ha en adgang som bare du kan gi deg. De må ha lovmessig adgang. Du kan alltid irettesette dem i Jesu Kristi Navn. Fokuser på Ham ved Hans Ord og Hans Hellige Ånd. Demonene er ingen sak for Jesus eller et barn av Gud som virker i den Hellige Ånds kraft. 1 Joh4,4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden. 

Skriftordet foran oss forteller oss at det første vi må gjøre er å binde den sterke. FØRST bind satan og hans demoner. SÅ kan du kaste dem ut.


Demoner kan forandre seg slik at de ser ut som mennesker.


2 Kor 11,14-15 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. 

Husk at demoner er falne engler. De er mye mer sofistikerte, mye sterkere, mye klokere enn vi er og de har overnaturlige evner. Du kan aldri lure dem eller seire over dem i din egen visdom eller styrke. Du kan ikke analysere dem under mikroskopet eller medisinere dem vekk. De er mestere i bedrag. De er alle løgnere, drapsmenn, tyver. De har kommet for å rane, stjele, drepe og ødelegge. De må behandles bare i kraften og autoriteten til Herren Jesu Kristi navn.

Demonene er mestre i bedrag. Det som forundrer meg er stillheten når det gjelder dette emnet fra predikantene. Jesus tar tak i dette emnet gjennom evangeliene. Apostlenes gjerninger refererer til demonisk aktivitet og autoriteten som de første troende handlet i. Paulis forteller oss i sine brev hvordan de er beseiret og befinner seg under Jesu føtter. Han advarer oss om deres sluhet og sier at han ikke er ukjent med deres onde planer for å få lurt ham. Han forteller oss at vi må ta på hele Guds rustning. Han gir oss råd om at våpnene i kampen ikke er kjødelige, men åndelige. Johannes forteller oss å prøve åndene for å se om de er av Gud. I åpenbaringen forteller han om ondskap som vil komme fra demoniske makter. Jeg er forundret over stillheten fra talerstolene. Er det bedrag? Uvitenhet? Upopulært? Eller hva?

Demonenes makt over en troende er bare gjennom trusler og løgner. Dersom du tror løgnen, dersom du tror truslene så har DU gitt dem makt. Guds Ord forteller oss ganske enkelt at vi skal stå imot djevelen og han vil flykte fra deg. Å tro på deres løgn er neppe å stå imot? Irettesett dem i Jesu Kristi Navn, så vil de fly.

Husk at demoner er Guds fiender og deres ondskap er rettet mot Guds hjerte. Deres mål er å ødelegge alt som er rett. De er opprørere. De var de første som gjorde opprør mot autoriteten og det er et av de første tegnene på demonisk aktivitet i et menneske, opprør. Skriften sier at opprør er synd på linje med trolldom. En opprørsk ånd gir seg selv til det demoniske. Opprørskhet er ikke en demon, men det ligger fare ved foten til opprøreren.

De er ansvarlige for kriminalitet, sykdom og ulykke. Vær vennlig å les den neste uttalelsen nøye. De forsøker å hindre Guds plan. De vil forsøke å hindre de bundne fra utfrielse. De vil gjøre det vanskelig å lese Guds Ord, å be, å tilbe, å ha samfunn med andre troende. De gir ikke opp så lett. Men dersom du ØNSKER å bli fri, så vil du bli det.

Demonene forsøkte å senke båten der Jesus lå og sov på vei for å sette den demoniserte mannen i frihet. Men Jesus kan våkne opp fra en dyp søvn, og med søvnen fortsatt i øynene kunne han true vinden og bølgene til å være stille. Det er han som har kontrollen. Du må finne trøst og fred i den sannheten. Han har kontroll han alene.

DNB 1930