[:no]Nyhetsbrev fra Don Dickerman Januar 2022[:en]Newsletter from Don Dickerman January 2022[:]

[:no] 

Nyhetsbrev Januar 2022 Don Dickerman Norsk

 

Takk for at dere har vært trofaste lesere av vårt månedlige nyhetsbrev. Når vi er på vei inn i det Nye Året, så er vi glade for at dere har valgt å være partnere med Don Dickerman Ministries.

Takk for deres bønner for Don og teamet vårt. Vi ber om at Faderen vil velsigne hver enkelt av dere.

 

Apg 16,30-33 Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» 31 De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» 32 Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. 33 I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine.

En berøring – En gang

I den hedenske kulturen i Filippi var det svært vanlig med spåmenn. Når du leser Apostlenes gjerninger, så vil du se at demonisk aktivitet forkledd som magi alltid sto imot Evangeliet. Men magien ble beseiret igjen og igjen av Guds kraft. Etter at slavepiken hadde irritert Paulus mange dager med sine rop, så kastet han den til slutt ut i Jesu navn. Herrene hennes ble sinte på grunn av dette fordi de hadde mistet inntektene sine.

Apg 16,19-24 Da herrene hennes forsto at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torget. 20 De førte dem fram for byens romerske dommere og sa: «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, 21 og de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere.» 22 Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. 23 De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. 24 Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken.

Forum i Filippi var antakelig stedet hvor Paulus og Silas ble dratt foran de romerske lederne og slått. De ble så kastet i fengsel og låst i lenker. Følg med videre. 

Apg 16,25-28 Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. 26 Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. 27 Fangevokteren fór opp av søvnen og så at fengsels dørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg fordi han trodde fangene var rømt. 28 Men av all sin kraft ropte Paulus til ham: «Ikke gjør deg selv noe vondt! Vi er her alle sammen.» 

Apg 16,30-31 Så spurte fengselsvokteren det viktige spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» 31 De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.»  

Jeg vet ikke om du har tenkt over dette, men da dette fant sted, så hadde vi ikke noe NT. Det fantes ingen Apostlenes Gjerninger. Joh. 3.16 hadde ikke blitt skrevet ned, heller ikke noen av de fire evangeliene. Alt det som hadde skjedd i evangeliene hadde skjedd, med det hadde ikke blitt skrevet ned. Så det som Apostel Paulus svarte ham, var SVARET på hans spørsmål og det eneste svaret. Paulus kunne ikke si – sjekk også Hebreerne eller Johannes evangelium eller Apgj 2,38. Ingen av disse bøkene hadde blitt skrevet. Synes du dette er utfordrende når det gjelder ditt kirkesamfunn?

Det ser ut som om et direkte svar fra Guds største forkynner er tilstrekkelig. Fengselsbetjenten visste ikke at han snakket med mannen som kom til å skrive halvparten av NT. Kunne han funnet en viktigere kilde for å stille det viktigste spørsmålet i verden? På det mest kritiske  punkt i denne mannens liv, hvor han ble møtt av død og evighet forårsaket av sin egen hånd, så ropte han ut “Hva må jeg gjøre for å bli frelst?” 

Blir du minnet på tyven på korset? Tyven sto foran evigheten i løpet av timer. Det var ingenting han kunne gjøre bortsett fra å tro! Det var det eneste han kunne gjøre! Da han gjorde det, så fikk han en umiddelbar bekreftelse fra Herren Jesus selv. Denne utrolige hendelsen ble ikke nedskrevet da det skjedde. Sannsynligvis skjedde fengslingen i Filippi ca 51 e. Kristus. På denne tiden fantes  bare Jakobs brev – 50 e.Kristus. 

Deretter skulle det gå mer enn 15 år før evangeliene ble skrevet, 40 år før Johannes evangelium. Lukas evangelium som forteller dette ble ikke skrevet av Lukas før 64 e. Kristus. 

Hvorfor skriver jeg dette?

Hvorfor gjør menneskene det så vanskelig å bli frelst? Alle du snakker med har en personlig, men ikke bibelsk  mening om frelse. Men det kan ikke bli enklere enn hvordan Jesus gjorde det og Paulus forkynte det. Hvorfor legger folk betingelser til frelsen, og gjør evig liv midlertidig? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det slett ikke. 

Hvorfor brukes uttrykket “billig nåde”. Fordi de ønsker å inkludere gjerninger og bevis som betingelser for at Guds løfte skal være sant. Nåden er slett ikke billig. Den kostet Gud Hans egen Sønn som et sonoffer på korset. Det koster ikke deg noe som helst. Du kan ikke kjøpe den eller kjøpslå om den. Du kan ikke gjøre den mindre enn den er. Den er Guds gave som gis gratis uten gjerninger. Du gjør den “billigere” når du tror at du må gjøre noe for å motta den eller beholde den! 

Hvorfor skal evig bety noe annet enn evig. Billig nåde betyr “Jeg må yte noe for at dette skal være sant”.  For meg virker dette nesten blasfemisk. 

Når et menneske tar imot Kristus, så er personen frelst for evig. Det er aldri basert på deres jordiske gjerninger etter det! Dersom du kaller det noe annet enn “TRO PÅ DEN HERRE JESUS SÅ SKAL DU BLI FRELST” så blir du bedratt av kjødet. 

Dersom du er frelst, så er du alltid frelst. Ordet evig blir brukt 105 ganger (engelsk : eternal og everlasting) i forbindelse med frelse. Vi skulle føle oss sikre i Guds løfter. Jeg gjør det!

Dersom det er noe du må gjøre i tillegg for å bli frelst og motta evig liv…..Noe du må gjøre for å beholde det, så leser vi forskjellige bibler. Gud gjorde frelsen slik at enhver i enhver situasjon kan motta den, og han bevarer alle. Faderen som ga meg til Jesus er større enn alle og intet menneske er i stand til å ta dem vekk fra Faderens hånd. En berøring – en gang!

En bekjennelse – evig eiendom.

Som den store pastoren Dr. E.V. Hill sa, “Takk Gud for Jesus”

Bare for Jesus

Don

 [:en]Greetings,

Thank you for being a faithful reader of our monthly newsletter. As we head into the New Year we are grateful that you have chosen to partner with Don Dickerman Ministries.

Thank you for your prayers for Don and our team. We pray the Father will bring many Blessings to each of you.

”And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?  And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shall be saved, and thy house. And they spoke unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.” Acts 16:30-33

 

In the pagan culture of Philippi, “diviners” or “soothsayers” were quite common. As we’ve seen throughout the Book of Acts, demonic activity disguised as magic was always in opposition to the Gospel, but conquered time and again by the power of God. After many days of the slave girl’s annoying shouting, Paul finally cast out the demon in the name of Jesus. This angered her masters who had just lost their “fortune telling” business.

“When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, “These men are Jews, and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice.” The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he heard this place them in the inner cell and fastened their feet in the stocks.”    (Acts 16:19-24)

The ancient forum at Philippi was probably the location where Paul and Silas were dragged before the Roman officials and beaten. The two were then thrown in prison and secured in stocks. Are you following along?  Stay with me.

About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone’s chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, “Don’t harm yourself! We are all here!” (Acts 16:25-28)

Then, the jailer asked the important question “what must I do to be saved?” Paul and Silas answered, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved” (Acts 16:30-31).

I don’t know if you ever thought about this but when this event took place there was no New Testament, there was no book of Acts. John 3:16 had now yet been recorded, nor any of the four gospels. All of the recorded events had happened but had not been recorded. So, whatever the Apostle Paul told him was The answer to his question and the only answer. Paul could not say, also check out the book of Hebrews or the book of John, or Acts 2:38, none of this had been written. Do you find this denominationally challenging ?

It seems a direct answer from God’s greatest preacher would be sufficient. The jailer didn’t know he was talking to the man who would eventually write half of the New Testament. What greater source could he have found to ask the world’s most important question? At the most critical time in this man’s life, facing death and eternity by his own hand, he cried out “What must I do to be saved?”

Does it bring to mind the thief on the cross? Not only did the thief face eternity in a manner of minutes, there was nothing he COULD DO to be saved apart from believing! That’s the only thing he could do! When he did, he received an immediate confirmation from the Lord Jesus Himself. By the way this incredible event had not been recorded, at this time, it had happened, but was not yet written. Most likely the imprisonment in Philippi was about 51 AD. At this time only the book of James – 50 A.D.

It would be more than 15 years before the gospels were recorded, 40 years before the book of John. The very book that records this would not be written by Luke until 64 AD.

So what’s the point?

Why do people make it so difficult to be saved? Anyone you talk to has a personal, though, not biblical opinion about salvation. It could not be more simple than Jesus has made it and Paul has proclaimed it. The other point is why do people want to make it conditional and make eternal life temporary? I don’t get it. I really don’t.

Why do people use the term “cheap grace”, because they want to include works and evidence as conditions for God’s Promise to be true. Grace is anything but cheap it cost God His Son’s sacrificial death. It doesn’t cost you anything, you can’t buy, or bargain to get it, and you can’t make it be any less than it is. It is God’s completely free unearned gift. You cheapen it when you think you had something to do with receiving it or keeping it!

Why would eternal ever be anything but eternal. How does everlasting become anything but everlasting. Cheap grace, says “I have to contribute something for this to be true.” Somehow that seems almost blasphemous to me.

Once a person receives Christ. That person is forever saved, it is never based on their earthly performance after that! If you call it anything else but “BELIEVE ON THE LORD JESUS CHRIST AND YOU WILL BE SAVED” you are misled by the flesh. If saved, always saved. 105 times the words eternal and everlasting are used in relation to salvation. We should feel secure in God’s promises. I do!

If there is something you must do to be saved and receive everlasting life, other than believe… Something you must do to keep it, we are reading different Bibles. God made salvation so that anyone in any situation can receive it, and He keeps everyone, the Father that gave me to Jesus is greater than all and no man is able to pluck them from the Father’s Hand.  One touch, one time!

One confession, everlasting possession

As the great pastor Dr. E.V. Hill said, “Thank God for Jesus”!

Just for Jesus,

Don

Please consider joining us for a monthly cup of C.O.F.F.E.E.

By subscribing to the Coffee Club you help support the Ministry of Deliverance. Giving a small monthly donation of $5.00 you will enable us to continue to help ‘set the captives free. The C.O.F.F.E.E Club is a reminder:

Christ Offers Forgiveness For Everyone Everywhere

We hope you will prayerfully consider joining us.

 [:]