Vanlige misforståelser når det gjelder det å være bundet

Vanlige misforståelser når det gjelder det å være bundet

Fra Neil T. Anderson’s «The Bondage Breaker» 

Hvor kommer stemmene og forvirringen fra? Hvor kommer de avledende tankene og de fordømmende følelsene fra? En av hovedgrunnene til at jeg famlet og feilet da jeg i mine tidlige dager forsøkte å betjene mennesker som var bundne var at jeg ikke kjente de virkelige svarene til disse spørsmålene. Jeg arbeidet ut fra flere misforståelse om den åndelige verden som måtte legges til side. Kanskje du kjemper med noen av de samme ideene som holder kristne i mørke.

1 Demonene var aktive da Kristus var på jorda, men aktiviteten deres har minket i dag.

Kristne som holder fast på dette ekstreme synspunktet til tross for det Guds Ord sier og det  vi kan erfare i verden i dag, de fornekter virkeligheten. Det nye testamente sier klart at troende vil kjempe mot “ …. makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”(Ef. 6,12) 

Paulus fortsetter med å ta for seg de enkelte delene av den åndelige rustningen som vi må ta på oss for å være i stand til å beskytte oss “.. Ef 6,13-17 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,

 I 2 Kor 10,3 – 5 understreker Paulus at de troende er en del av en åndelig kamp mot makter som står mot kunnskap om Gud. Dersom mørke åndelige makter ikke lenger angriper de troende, hvorfor ville da Paulus varsle oss mot dem og insistere på at vi beskytter oss mot dem?

Maktene og myndighetene som Paulus skrev om i det første århundre er fortsatt aktive i det 20 århundre. Det ser vi i populariteten til New Age bevegelsen og i spredningen av satanismen og det okkulte.

At Guds folk kjemper mot mørke åndelige krefter er ikke et fenomen som tilhører det første århundre. Heller ikke er det valgfritt for den kristne i dag. Det er uunngåelig. Mørkets kongerike er fortsatt nærværende og Satan er bestemt på å gjøre livet ditt elendig og for å holde deg borte fra å glede deg over og ta del i din arv i Kristus. De eneste mulighetene du har i konfliktene er hvordan og i hvilken grad du kommer til å kjempe kampen. Dersom ditt verdensbilde som kristen ikke inkluderer mørkets kongerike, så må enten Gud eller du anklages for all ødeleggelsen som Satan påfører deg og resten av verden.

2 Det som den tidlige kirken kalte demonisk aktivitet forstår vi nå er mental sykdom hørte jeg en rådgiver argumentere når det gjaldt en kristen som var demonisk forstyrret. “Det er umulig at hans problem kan være demonisk, han er paranoid schizofren.” Bare å godta den sekulære psykologiens definisjon på et menneskelig problem gir ingen forklaring på årsaken til problemet. Begrep som schizofreni, paranoia, psykose osv. er kun merkelapper som klassifiserer symptomer. Men hva eller hvem forårsaker symptomene? Er det et nevrologisk eller hormonelt problem, eller er det kanskje en kjemiske ubalanse? Disse mulighetene må bli undersøkt selvsagt. Men hva hvis det ikke finnes en psykisk årsak? Da må det være et psykologisk problem. Men hvilken psykologisk retning velger du: bibelsk eller sekulær? Og hvorfor er det ingen som undersøker muligheten av at problemet først og fremst er åndelig?

Vi bør ikke være forundret over at sekulære psykologer som er begrenset til et naturalistisk verdenssyn bare gir naturlige forklaringer på mentale problemer. De gir deres egen forklaring fra synspunktet hvor det ikke finnes noen Gud, og enda mindre noe demonisk. Selv mange kristne som høyrøstet tar avstand fra vitenskapens forklaring av menneskets opprinnelse godtar naivt den sekulære psykologens forklaring på mental sykdom. Forskning basert på vitenskapelige undersøkelser av menneskelige åndelige problemer er ikke galt, det er bare ikke fullstendig. Den ignorerer innflytelsen fra den åndelige verdenen fordi verken Gud eller djevelen underordner seg våre undersøkelsesmetoder.

3 Noen problemer er psykiske og noen er åndelige.

Denne misforståelsen antyder at det er et skille mellom menneskets sjel og ånd som ikke er der. Det er ingen indre konflikt som ikke er psykisk, fordi det er aldri et tidspunkt når ditt sinn, følelser og vilje ikke er involvert. På samme måte er det ikke noe problem som ikke er åndelig. Det ikke noe tidspunkt når Gud ikke er nærværende eller når det er trygt å ta av Guds rustning. Denne tilbøyeligheten er å polarisere slik at man får en utfrielse tjeneste hvor man ignorerer realitetene av det psykiske, eller en psykoterapeutisk tjeneste som ignorerer det åndelige.

Dr. Paul Hiebert som underviser på misjons avdelingen på Fuller Teologiske seminar hevder at så lenge troende godtar at Gud er begrenset til det overnaturlige og at den naturlige verden fungerer etter sine vitenskapelige lover, så vil kristendommen fortsette å være en sekulariserende kraft i verden. “Dersom ditt verdenssyn ikke gjenkjenner Guds aktivitet i denne verden i menneskelige problemer, så er den i beste fall ufullstendig og i verste fall en forvrengning av virkeligheten.”

4 Kristne er ikke utsatt for demonisk aktivitet.

Den gjennomgående troen blant evangelikale i dag er at kristne ikke kan bli alvorlig undertrykket av demoner. Selv et forslag om at demonisk innflytelse kan være en del av problemet fører ofte til en rask fornektelse, “Umulig! Jeg er en kristen.”

Ingenting har gjort større skade når det gjelder å diagnostisere åndelige problemer enn denne usannheten. Dersom Satan ikke kan røre kirken, hvorfor ber Paulus så de kristne om å iføre seg Guds rustning, å stå imot djevelen og å stå fast og være våkne? Dersom vi ikke er utsatt for å bli såret og fanget av Satan hvorfor beskriver Paulus vårt forhold til mørkets makter som en brytekamp? De som fornekter fiendens potensiale for å ødelegge er de som er mest sårbare for ødeleggelsen. Vår sårbarhet for demonisk inntrenging og innflytelse er tema for del to i denne boka. (The bondage breaker.)

5 Vi finner demonisk innflytelse bare i ekstrem eller voldelig oppførsel og svært stor synd.

Skjønt det er tilfeller i dag som den ville demoniserte mannen i Lukas 8, så lever kristne som lider av demonisk aktivitet tilnærmet normale liv skjønt de erfarer alvorlige personlige mellommenneskelige problemer som det ikke er funnet noen årsaker eller løsninger. Skjønt de viser til satanisk innflytelse bare når det gjelder massemord eller voldelige sex kriminelle, så undres disse menneskene som er plaget av vanlige problemer over hva som er galt med dem og hvorfor de ikke bare kan takle det bedre.

Satans strategi er først og fremst bedrag. Paulus advarte: “Satan forkler seg som en lysets engel.”

Derfor er det ikke til å undres over at hans tjenere også forkler seg som tjenere av rettferdighet”. (2 Kor. 11, 14 – 15) Det er ikke de få splitter gale demon plagede som forårsaker at kirken er ineffektiv men Satans skjulte bedrag og inntrenging i livene til “normale” troende. En kristian psykoterapist som deltok på min konferanse om åndelige konflikter og rådgivning sa, “Jeg hadde aldri sett noen bevis på demonisering i alle mine år som rådgiver før jeg kom til din konferanse. Da jeg returnerte til min praksis oppdaget jeg at to tredjedeler av mine klienter hadde problemer fordi de var bedratt av Satan og det var jeg også.”

6 Frihet fra åndelig slaveri er resultatet av et kraftmøte med demoniske makter.

Frihet fra åndelige konflikter og bundethet er ikke et makt møte. Det er et sannhets møte. Satan er en bedrager og han vil arbeide skjult så sant det er mulig. Men Guds ords sannhet avslører ham og løgnen hans. Hans demoner er som kakerlakker som kryper mot skyggene når lyset kommer på. Satans makt er i løgnen, og når løgnen hans blir synlig ved sannheten, så blir hans planer ødelagt.  Da jeg var en gutt på gården, så besøkte min far, min bror og jeg naboens gård. Vi delte det vi hadde og hjalp til.  Naboen hadde en liten bjeffende hund som skremte meg fryktelig. Når den kom bjeffende rundt hjørnet så sto min far og min bror stille, men jeg løp. Gjett hvem hunden jaget. Jeg klatret opp på toppen av den lille lastebilen mens den lille hunden bjeffet på meg fra bakken. 

Alle de andre kunne se at den lille hunden ikke hadde noen makt over meg uten den jeg ga ham. Videre hadde den ingen makt til å kaste meg opp i lastebilen. Det var min tro som plasserte meg der. Hunden kontrollerte meg ved å bruke sinnet mitt, mine følelser, min vilje og min muskler. Alt som var motivert med frykt. Til slutt tok jeg meg sammen, hoppet ned fra lastebilen og sparket en liten stein mot den. Og se – den løp!

Satan er som den lille bjeffende hunden som bedrar folk slik at de frykter ham mer enn Gud. Hans makt er i løgnen. Han er løgnens far (Joh. 8,44) som bedrar hele verden (Åpenbaringen 12,9), og derfor er hele verden under den ondes innflytelse (1 Joh. 5,19). Han kan ikke gjøre noe med din stilling i Kristus, men dersom han kan bedra deg til å tro på sine løgner om deg og Gud, så vil du tilbringe mye tid på lastebilen! Du trenger ikke å rope til ham eller bruke makt for å bli fri fra hans innflytelse. Du må bare holde deg til sannheten. Tro, bekjenn og handle på Guds ords sannhet, så vil du ødelegge Satans strategi.

Denne forståelsen har hatt en dramatisk effekt på min rådgivning. Tidligere når jeg avdekket en demonisk innflytelse i en rådgivningssituasjon så gikk det over i en makt møte. Pasientene ville få panikk, løe ut av rommet eller bli plutselig desorienterte, og jeg ville forsøke å ta autoritet over demonen. Det første jeg ville gjør var å få demonen til å gi seg til kjenne, og så ville jeg befale den å gå. Alt dette førte ofte til en traumatisk opplevelse for pasienten. Skjønt det skjedde en forandring til det bedre, så ville jeg vanligvis måtte gjenta handlingen.

Men jeg har lært av Skriften og min erfaring at sannhet er frigjøreren. Satans makt er i løgnen, og makten den troende har er å kjenne sannheten. Vi må jage etter sannhet, ikke makt.

Videre, personer som er bundne blir ikke frigjort av hva jeg gjør som pastor eller rådgiver, men det de gjør med min hjelp. Det er ikke det jeg tror som bryter båndene, det er det de tror, bekjenner, tar avstand fra og tilgir. Legg merke til Skriftens logikk:

Joh8,32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Joh14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Joh16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Joh 17,15-17 Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.

“Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, “(Ef. 6,14)Ef6,14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

Fil4,8 For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er – gi akt på det!

Da Gud først disiplinerte den første kirken i Ap.gj. 5, så gjorde Han det på en dramatisk måte. Hva var problemet: narkotika, sex? Nei, det gjaldt sannhet. Peter konfronterte Ananias og Safira (vers 3) Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din?”

Gud ønsket at kirken skulle vite at bedrageren satan kan ødelegge oss dersom han kan få oss til å tro og leve en løgn. Det er hvorfor det er så viktig at vi tar enhver tanke til fange i lydighet til Kristus. (2 Kor. 10,5). Dersom jeg kunne infiltrere en kirke, en komite eller en person uten å bli oppdaget, og bedra dem til å tro en løgn, så kunne jeg kontrollere livene deres. Det er akkurat slik Satan gjør det, og hans løgn er fokus i kampen.

DNB 1930