9. Forstå din fiende

Don Dickerman

Hva er Hans opprinnelse?

1 Mos. 1.1, 2 Mos. 20.11, Nehemia 9.6, Kolosserne 1.16

Det var Gud som var i begynnelsen, ikke Satan. Gud skapte alt, ikke Satan. Gud skapte Satan. Er ikke alltid SKAPEREN større enn det skapte?

Esek 28,12-19 Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus’ konge og si til ham: Så sier Herren, Israels Gud: Du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! 13 I Eden, Guds have, bodde du; kostbare stener dekket dig, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull; dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos dig; den dag du blev skapt, stod de rede. 14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte dig på det hellige gudefjell; der gikk du omkring blandt skinnende stener. < funklende edelstener. 2MO 25, 20.> 15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du blev skapt, til det blev funnet urettferdighet hos dig. 16 Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du syndet; så vanhelliget jeg dig og drev dig bort fra gudefjellet, og jeg gjorde dig til intet, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk være blandt de skinnende stener. 17 Ditt hjerte ophøiet sig for din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans; jeg kastet dig til jorden, jeg la dig ned for kongers åsyn, forat de skulde se på dig med lyst. 18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra dig, og den skal fortære dig; jeg gjør dig til aske på jorden for alle deres øine som ser dig. 19 Alle som kjente dig blandt folkene, er forferdet over dig; en redsel er du blitt, og du er blitt borte – for evig tid.

(Dette avsnittet er hentet fra DNB 1930 bm. Forfatteren siterer derimot King James Version. Jeg vil oversette hans sitater fra KJV til norsk. Så er det opp til leseren å sjekke forskjellige tolkinger av den hebraiske grunnteksten. Min rolle er å oversette direkte det forfatteren sier.)

Profeten Esekiel snakker i dette avsnittet om kong Tyrus. Avsnittet har imidlertid en dobbel mening. Det beskriver kong Tyrus, men det beskriver også Satan. Gud, skaperen, satte Satan utrustet Satan til å være full av visdom og perfekt i skjønnhet. Han var fullstendig. Gud plasserte ham også i Edens hage. Dette peker tilbake til Satans opprinnelse (1 Mos. 3.1)

Gud dekket ham med alle slags kostelige steiner. Denne listen av steiner er den samme som de steinene vi finner på brystet av Ypperstepresten. Det mangler bare tre steiner. Gullet peker på kongelig pryd. Nådestolen i tempelet var laget av rent gull. Ideen om «utførelse» peker på at Gud skapte Satan til en spesiell tjeneste. Satan hadde trommer og fløyte/ horn bygget inn i kroppen. Ideen om «forberedt» indikerer at disse ble laget av Gud til et spesielt formål. Satan skulle bruke disse for å lede de himmelske skarer i deres tilbedelse av Gud. Satan var himmelens lovsangsleder.

Satan var den salvede kjerub, et vern. «Salvet» betyr utvalgt til å tjene Gud (2 Mos. 30.26). Begrepet «et vern» kan sammenlignes med Jes. 6.1-6 og 2 Mos. 25.20. Gud sa: «Jeg har satt deg slik.» Merk deg hvem som har regien. Gud sa at Satan var på Guds hellige fjell. Dette var stedet som var Guds opphøyede sted. Satan var i Guds nærvær. Han vandret blant glødende stener. Et underfullt syn.

Satan var perfekt i det han gjorde, sine tanker og handlinger etter at Gud skapte ham. Så ble det funnet urett i ham. Ordet «urett» betyr perversitet. Gud sier at Satan har syndet. Merk deg Guds ord, «Jeg vil kaste deg som uren ut av Guds fjell«. Gud har fortsatt kontrollen. Gud sa: «Jeg vil ødelegge deg.» Hvorfor? Satan begynte å se på sin skjønnhet og fokuserte på seg selv. En gang hadde han sett fra Guds perspektiv (sann visdom), men nå hadde den visdommen blitt formørket fordi han ser på seg selv.

Igjen så erklærer Gud sin allmakt. «Jeg vil kaste deg til jorden, jeg vil legge deg foran konger, slik at de kan se deg.» På grunn av Satans stolthet, sier Gud at han vil dømme Satan. På grunn av Satans urett (perversitet) og hans promotering av denne uretten, så vil Gud dømme ham med ild. Mange folk som en gang beundret hvor vakker han var, hvor stor kraft han hadde og hans mektige gjerninger vil undre seg over ham. De vil se hans skam og fornedrelse og bli forundret. De vil se at han ikke aldri mer vil bli slik han var.

Jes 14,12-14 Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! 13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, 14 jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste.

Lucifer er det opprinnelige navnet som ble gitt til djevelen. «Lucifer» betyr «den som skinner.»

Lucifers fem «Jeg vil.»

1. «Til himmelen vil jeg stige opp» – han tenker at han vil ta Guds bolig

2. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Dette kan peke på at han ønsker å ta autoritet over englene (Job 38.7)

3. «Jeg vil ta sete på gudenes tingfjell» Dette kan peke på tempelet. (Dan. 11.37, 2 Tess. 2,4)

4. Jeg vil stige opp over skyenes topper, kan bety Guds nærvær. (2 Mos. 13.21

5. «Jeg vil gjøre meg lik Den høyeste». Han ville ta Guds plass.

Jes 14,15-17 Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. 16 De som ser dig, skal stirre på dig, undres over dig og si: Er dette den mann som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, 17 som gjorde jorderike til en ørken og rev ned dets byer, og som ikke slapp sine fanger hjem?

Hvem taler? Hvem har kontrollen? Det er Gud. Gud vil dømme Satan. Når Satans dom vil åpenbares, så vil folkene forundre seg, ikke over hans makt, men over bedraget at han tilsynelatende hadde makt.

Bibelske navn på Satan:

+ Abaddon hebr. / Apollyon gresk – Ødelegger ( Åp. 9.11)

+ Brødrenes anklager (Åp. 12.10)

+ Motstander (1 Pet. 5.8)

+ Avgrunnens engel (Åp. 9.11)

+ Antikrist (den som står mot Kristus) (1 Joh. 4.3)

+ Beelsebub (fluenes gud, søppeldyngas gud) (Mt. 12.24/ Mark. 3.22/ Luk. 11.15)

+ Beliar (verdiløs) (2 Kor. 6.15)

+ Djevel (falsk anklager, sladrer) (Mt. 4.1/ Luk. 4.2,6/ Åp. 20.2)

+ Fiende (Mt. 13.39)

+ Ond ånd (1 Sam. 16.14)

+ Løgnens far (Joh. 8.44)

+ Denne verdens gud (2 Kor. 4.4)

+ Den store røde drage (Åp. 12.3)

+ Morgenstjerne, morgenrødens sønn ( Lucifer) (romersk morgenstjerne) (Jes. 14.12)

+ Syndens menneske (2 Tess. 2.3)

+ Drapsmann (Joh. 8.44)

+ Gammel slange (Åp. 12.9/ Åp. 20.2)

+ Mørkets makt (Kol. 1.13)

+ Denne verdens fyrste (prins) (Joh. 12.31/ Joh. 14.30/ Joh. 16.11)

+ Herskeren i himmelrommet (Ef. 2.2)

+ Verdens herskere i dette mørket (Ef. 6.12)

+ Satan (Hebraisk – motstander/ Gresk – anklager) (1 Krøn. 21.1/ Job. 1.6/ Joh. 13.27/ Ap.gj. 5.3/ Ap.gj. 26.18/ Rom. 16.20)

+ Slange (1 Mos. 3.4,14/ 2 Kor. 11.3)

+ Ødeleggelsens sønn (Joh. 17.12)

+ Frister (Matt.4.3/ 1 Tess. 3.5)

+ Tyv (Joh. 10.10)

+ Den onde (Matt. 13.19,38)

+ Den vanhellige treenighet er djevelen, dyret og den falske profeten (Åp. 20.10)

Hans strategier som er åpenbart i Biblen

*Ef 6,11 «Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.»

«Listig» er sammensatt av to ord på gresk – å reise over og ligge og vente.

2 Kor 2,10-11 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt – om jeg har hatt noget å tilgi – det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, 11 [DNB30: 10] forat vi ikke skal dåres av Satan;
[DNB30: 11] for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Her er det den troendes «utilgivelighet» som gir ham adgang. Satan forsøker å få kontroll over vårt sinn, våre tanker.

Joh10,10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Hans ønske og plan for ditt liv er å røve, stjele, drepe og ødelegge. Slik er det demoniske.

2 Kor 4,3-4 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Ved forskjellige anledninger har jeg møtt mennesker som sa at de ikke klarte å ta imot Kristus fordi de var forvirret. Etter at en forvirringens ånd av frykt ble bundet, så var de istand til å beslutte seg for å ta imot Jesus.

Ef6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Sak3,1 Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham.

Gal 3,1-2 I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet? 2 Bare dette vil jeg få vite av eder: Var det ved lov-gjerninger I fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse?

Han angriper de troende for å få dem til å tvile på deres frelse.

Satan forsøker å få menneskene til å tro at de må arbeide for sin frelse selv etter at de har gitt sine liv til Jesus og er frelst.

Jeg møter ofte mennesker i sjelesorg som tror at de må leve opp til en viss standard for å beholde sin frelse. Det er en felle. En troende som tviler på sin frelse er utsatt for demonisk plage.

*Han frister menneskene slik at de skal synde (1 Mos. 3.1-6/ 1 Krøn. 21.1/ Matt. 4.1)

Når en troende synder, så ødelegger han sitt vitnesbyrd. Satan ønsker å ødelegge effektiviteten i den troendes vitnesbyrd.

DNB 1930