9 – Forstå din fiende (av Don Dickerman)

9 – Forstå din fiende

Hva er Hans opprinnelse?

1 Mos. 1.1, 2 Mos. 20.11, Nehemia 9.6, Kolosserne 1.16

Det var Gud som var i begynnelsen, ikke Satan. Gud skapte alt, ikke Satan. Gud skapte Satan. Er ikke alltid SKAPEREN større enn det skapte?

Esek 28,12-19 «Menneske, stem i en likklage over kongen av Tyros og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. 13 I Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner: rubin, topas og diamant, krysolitt, onyks og jade, safir, turkis og smaragd. Forgylte kunstverk var dine trommer og fløyter, gjort i stand for deg den dagen du ble skapt. 14 Du var en salvet kjerub, et vern. Jeg innsatte deg, du holdt til på Guds hellige fjell, blant glødende steiner vandret du. 15 Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg. 16 Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vokter og kjerub blant glødende steiner. 17 Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden, jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg. 18 Med stor skyld og med urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Jeg sendte ild, og den fortærte deg. Jeg gjorde deg til aske på jorden rett for øynene på alle som så deg. 19 Alle som kjente deg blant folkene, gyser. Et skremsel er du blitt, du er borte for alltid.»

(Dette avsnittet er hentet fra DNB 2011 bm. Forfatteren siterer derimot King James Version. Jeg vil oversette hans sitater fra KJV til norsk. Så er det opp til leseren å sjekke forskjellige tolkinger av den hebraiske grunnteksten. Min rolle er å oversette direkte det forfatteren sier.)

Profeten Esekiel snakker i dette avsnittet om kong Tyrus. Avsnittet har imidlertid en dobbel mening. Det beskriver kong Tyrus, men det beskriver også Satan. Gud, skaperen, satte Satan utrustet Satan til å være full av visdom og perfekt i skjønnhet. Han var fullstendig. Gud plasserte ham også i Edens hage. Dette peker tilbake til Satans opprinnelse (1 Mos. 3.1)

Gud dekket ham med alle slags kostelige steiner. Denne listen av steiner er den samme som de steinene vi finner på brystet av Ypperstepresten. Det mangler bare tre steiner. Gullet peker på kongelig pryd. Nådestolen i tempelet var laget av rent gull. Ideen om «utførelse» peker på at Gud skapte Satan til en spesiell tjeneste. Satan hadde trommer og fløyte/ horn bygget inn i kroppen. Ideen om «forberedt» indikerer at disse ble laget av Gud til et spesielt formål. Satan skulle bruke disse for å lede de himmelske skarer i deres tilbedelse av Gud. Satan var himmelens lovsangsleder.

Satan var den salvede kjerub, et vern. «Salvet» betyr utvalgt til å tjene Gud (2 Mos. 30.26). Begrepet «et vern» kan sammenlignes med Jes. 6.1-6 og 2 Mos. 25.20. Gud sa: «Jeg har satt deg slik.» Merk deg hvem som har regien. Gud sa at Satan var på Guds hellige fjell. Dette var stedet som var Guds opphøyede sted. Satan var i Guds nærvær. Han vandret blant glødende stener. Et underfullt syn.

Satan var perfekt i det han gjorde, sine tanker og handlinger etter at Gud skapte ham. Så ble det funnet urett i ham. Ordet «urett» betyr perversitet. Gud sier at Satan har syndet. Merk deg Guds ord, «Jeg vil kaste deg som uren ut av Guds fjell«. Gud har fortsatt kontrollen. Gud sa: «Jeg vil ødelegge deg.» Hvorfor? Satan begynte å se på sin skjønnhet og fokuserte på seg selv. En gang hadde han sett fra Guds perspektiv (sann visdom), men nå hadde den visdommen blitt formørket fordi han ser på seg selv.

Igjen så erklærer Gud sin allmakt. «Jeg vil kaste deg til jorden, jeg vil legge deg foran konger, slik at de kan se deg.» På grunn av Satans stolthet, sier Gud at han vil dømme Satan. På grunn av Satans urett (perversitet) og hans promotering av denne uretten, så vil Gud dømme ham med ild. Mange folk som en gang beundret hvor vakker han var, hvor stor kraft han hadde og hans mektige gjerninger vil undre seg over ham. De vil se hans skam og fornedrelse og bli forundret. De vil se at han ikke aldri mer vil bli slik han var.

Jes 14,12-14: «Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. 13 Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. 14 Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.»

Lucifer er det opprinnelige navnet som ble gitt til djevelen. «Lucifer» betyr «den som skinner.»

Lucifers fem «Jeg vil.»

1. «Til himmelen vil jeg stige opp» – han tenker at han vil ta Guds bolig

2. «Høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone». Dette kan peke på at han ønsker å ta autoritet over englene (Job 38.7)

3. «Jeg tar plass der guder samles.» Dette kan peke på tempelet. (Dan. 11.37, 2 Tess. 2,4)

4. «Jeg vil stige opp på haugen av skyer». Skyene kan bety Guds nærvær. (2 Mos. 13.21

5. «Jeg vil gjøre meg lik Den høyeste». Han ville ta Guds plass.

Jes 14,15-17 «Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. 16 De som ser deg, stirrer på deg, ser grundig på deg: «Er dette den mannen som fikk jorden til å riste og kongerikene til å skjelve, 17 som gjorde verden til en ørken og la byene i grus, som aldri lot fanger vende hjem?»

Hvem taler? Hvem har kontrollen? Det er Gud. Gud vil dømme Satan. Når Satans dom vil åpenbares, så vil folkene forundre seg, ikke over hans makt, men over bedraget at han tilsynelatende hadde makt.

Bibelske navn på Satan:

+ Abaddon hebr. / Apollyon gresk – Ødelegger ( Åp. 9.11)

+ Brødrenes anklager (Åp. 12.10)

+ Motstander (1 Pet. 5.8)

+ Avgrunnens engel (Åp. 9.11)

+ Antikrist (den som står mot Kristus) (1 Joh. 4.3)

+ Beelsebub (fluenes gud, søppeldyngas gud) (Mt. 12.24/ Mark. 3.22/ Luk. 11.15)

+ Beliar (verdiløs) (2 Kor. 6.15)

+ Djevel (falsk anklager, sladrer) (Mt. 4.1/ Luk. 4.2,6/ Åp. 20.2)

+ Fiende (Mt. 13.39)

+ Ond ånd (1 Sam. 16.14)

+ Løgnens far (Joh. 8.44)

+ Denne verdens gud (2 Kor. 4.4)

+ Den store røde drage (Åp. 12.3)

+ Morgenstjerne, morgenrødens sønn ( Lucifer) (romersk morgenstjerne) (Jes. 14.12)

+ Syndens menneske (2 Tess. 2.3)

+ Drapsmann (Joh. 8.44)

+ Gammel slange (Åp. 12.9/ Åp. 20.2)

+ Mørkets makt (Kol. 1.13)

+ Denne verdens fyrste (prins) (Joh. 12.31/ Joh. 14.30/ Joh. 16.11)

+ Herskeren i himmelrommet (Ef. 2.2)

+ Verdens herskere i dette mørket (Ef. 6.12)

+ Satan (Hebraisk – motstander/ Gresk – anklager) (1 Krøn. 21.1/ Job. 1.6/ Joh. 13.27/ Ap.gj. 5.3/ Ap.gj. 26.18/ Rom. 16.20)

+ Slange (1 Mos. 3.4,14/ 2 Kor. 11.3)

+ Ødeleggelsens sønn (Joh. 17.12)

+ Frister (Matt.4.3/ 1 Tess. 3.5)

+ Tyv (Joh. 10.10)

+ Den onde (Matt. 13.19,38)

+ Den vanhellige treenighet er djevelen, dyret og den falske profeten (Åp. 20.10)

Hans strategier som er åpenbart i Biblen

*Ef 6,11 «Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.»

«Listig» er sammensatt av to ord på gresk – å reise over og ligge og vente.

*2 Kor 2,10-11 «Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. For vi vet hva han har i sinne. «

Her er det den troendes «utilgivelighet» som gir ham adgang. Satan forsøker å få kontroll over vårt sinn, våre tanker.

*Joh 10,10 «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»

Hans ønske og plan for ditt liv er å røve, stjele, drepe og ødelegge. Slik er det demoniske.

*2 Kor 4,3-4 «Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. 4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.»

Ved forskjellige anledninger har jeg møtt mennesker som sa at de ikke klarte å ta imot Kristus fordi de var forvirret. Etter at en forvirringens ånd av frykt ble bundet, så var de istand til å beslutte seg for å ta imot Jesus.

*Ef 6,12 «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Sak 3,1 «Han viste meg øverstepresten Josva, som sto foran Herrens engel, mens Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. «

Gal 3,1-2 «Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? 2 Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? «

Han angriper de troende for å få dem til å tvile på deres frelse.

Satan forsøker å få menneskene til å tro at de må arbeide for sin frelse selv etter at de har gitt sine liv til Jesus og er frelst.

Jeg møter ofte mennesker i sjelesorg som tror at de må leve opp til en viss standard for å beholde sin frelse. Det er en felle. En troende som tviler på sin frelse er utsatt for demonisk plage.

*Han frister menneskene slik at de skal synde (1 Mos. 3.1-6/ 1 Krøn. 21.1/ Matt. 4.1)

Når en troende synder, så ødelegger han sitt vitnesbyrd. Satan ønsker å ødelegge effektiviteten i den troendes vitnesbyrd.