[:no]Velsignelse av hus og hjem (Brukes i den norske kirke)[:en]Blessing of your home (Used in the Norwegian Lutheran Church)[:]

[:no]Velsignelse av hus og hjem

(Brukes i den norske kirke)

 

Leder:

Fri bønn

 

Samtale om det som har skjedd

 

2 Innledning

Leder:

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus.

Alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Det gjelder også hjemmet. Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil nå overlate dette huset og dere alle til Guds omsorg og varetekt, så dere får bo her i fred og fordragelighet. Vi minnes Herrens ord: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18,20.

 

3 Skriftlesning

Leder leser :

Salme 121

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren, Han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø, Din vokter blunder ikke og sover ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, Han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen. Og månen ikke skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

 

5 Kort tale

(Paulus brev til Kolossenserne 2.15)

6 Kort velsignelse av hvert enkelt rom

 

7 Samling til slutt – Bønn

Leder: La oss be:

Gud vår Far, vi takker deg for dette hjemmet og vi ber deg: Ta dette hjemmet i din nådige og sterke varetekt. Gi dem som bor her, helse og evne til å bry seg om hverandre og støtte og oppmuntre andre. Vær med dem både i medgang og motgang. Gled dem, trøst dem i sorg og gi dem tro og tillit, slik at de tar imot hver dag med trygghet og glad forventning.

La din kjærlighet og fred prege dette hjemmet, slik at alle som besøker det, vil merke det. La ikke noe ondt feste rot mellom dem eller såre dem.

Velsign dette hjemmet, dem som bor her og dem som går inn og ut her. Amen!

Fader vår, du som er i himmelen!

La ditt navn holdes hellig. –

La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen!

 

7 Herrens velsignelse

Leder : Ta imot Herrens velsignelse.

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen!

 [:en]Blessing of your home

(Used in the Norwegian Lutheran Church)

 

1. Introduction

Leder:

Grace be with you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ.

Everything is sanctified by the Word of God and Prayer. This includes the home. The home is the good gift of God. We will now lay this house and those who are livinging her into into the hands of God and to his loving care, so that you can live here in peace and harmony. We are reminded of the Word of the Lord:

Matt 18,20 For where two or three come together in my name, there am I with them.»

2. Reading from the Bible

Psalm 121,1-8

I lift up my eyes to the hills – where does my help come from? 2 My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth. 3 He will not let your foot slip – he who watches over you will not slumber; 4 indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. 5 The LORD watches over you – the LORD is your shade at your right hand; 6 the sun will not harm you by day, nor the moon by night. 7 The LORD will keep you from all harm – he will watch over your life; 8 the LORD will watch over your coming and going both now and forevermore.

3. A a short speech

Colossians 2.15

4. A short blessing of each room.

5. All gather together with prayer

Leader: Let us pray.

God our Father. We thank you for this home and we pray: Take this home into you care. You are full of mercy and full of power. Give those who liver herehealth and the ability to care for each other and to strengthen and encourage others. Be with them in the ups and downs of life. Encourage them, comfort them in sorrow and give them faith and trust, so that they receive every day with trust and happy expectations.

Let your love and peace characterize this home, so that all who visit it, will notice. Do not let any evil attach between them our wound them.

Bless this home, those who live here and those who go in and out.

Amen

 

Our Father who are in heaven

Hollowed be your name,

Your kingdom come

Let your will be done on earth as in heaven

Give us today our daily bread

Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us

Do not lead us into temptation, but deliver us from evil

For thine is the kingdom, the power and the honour for ever.

Amen[:]