Definere tempelet

DEFINERE TEMPELET

1 Kor 6,19-20 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

Å definere tempelet er nødvendig for å forstå hvordan templet blir forurenset eller hvordan vi kan forsvare det. Tempelet som Gud bor i på  jorden i dag er kroppen til en gjenfødt troende. Dette er en overveldende tanke, at Gud faktisk bor i den troende med sin Hellige Ånd. 

Dette kan være forvirrende for noen som stiller spørsmålet: «Hvis Guds Hellige Ånd bor i meg, hvordan kan onde ånder også komme inn i meg.» Hvordan kan synd og onde tanker leve i Guds tempel? 

Onde ånder kan komme inn i tempelet akkurat som onde tanker og syndige handlinger. Ved valg vi tar og porter som vi åpner.

Kroppen vår er en treenighet, vi er tre i én. Vi er en ånd som har en sjel som lever i en kropp. Den beste sammenligningen jeg vet er å se på kroppen vår, eller mer korrekt vårt vesen, som et tempel eller tabernakel, som Paulus kaller det i 2 Kor5,1 For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

Husker du tabernaklet i  det gamle testamentet? Det hadde tre deler; en ytre gårdsplass, og selve tabernakel bygningen som inkluderte det Hellige og det Aller Helligste. Det Hellige var dobbelt så stort som det Aller Helligste. Tabernaklet er et bilde av vårt vesen. Gårdsplassen representerer vårt kjød, det Helligste – vår sjel og det Aller Helligste – vår ånd. The Aller Helligste er der Guds Ånd bor. Dette er viktig for å forstå hvordan templet blir urent. Hvor bor Guds ånd i den troende? I vår ånd! Ikke i vår sjel eller vår kropp. Det er den delen av oss som vi kan gi til Gud eller til ulydighet. Sjelen vår består av vårt sinn, vilje og følelser. Kjødet/ kroppen vår er det som kan sees, røres, føles. . . den har substans. Vår ånd er immateriell, den kan ikke ses eller berøres. Det er vår ånd som blir gjenfødt, og det er i vår ånd at Guds Hellige Ånd tar bolig.

Kanskje er ånden også det “indre mennesket”. Det er veldig viktig å forstå at vi er en treenighet. Vi er et tredelt vesen. Ånden er født på nytt, sjelen og kjødet blir ”frelst” når vi overgir oss selv og blir lik  Kristi bilde. Det er sjelen og kjødet som kan bebos av demon makter. Den åndelig kampen finner sted i sjelen, og ofte manifesterer den seg i kjødet.

Sinnet vårt er slagmarken. Sinnet og hjernen er separate, men jeg kan ikke vitenskapelig bevise for deg hvordan jeg vet dette. Hjernen er fysisk, sinnet er «sjelelig.» Syndens frø er i sinnet mens syndens frukt kan bli manifestert i kjødet. Demoner har ikke, kan ikke, eie en troende, men … de kan og ofte «undertrykke» troende, og undertrykkelsen skjer i kropp og sjel. Det er nødvendig å forstå dette for å takle demonene.

FORURENSE TEMPELET

Hvordan blir Guds tempel forurenset? Husker du hvor sint Jesus ble da han gikk inn i templet og så det “var blitt urent» av de som kjøpte og solgte, og av pengevekslerne. Verden hadde blitt brakt inn i templet. Slik skjer det i dag også når vi inviterer verden inn i livene våre. Dette blir også en invitasjon for demon ånder til å bebo templet! Som rotter blir tiltrukket av søppel, når våre liv har synd som ikke er bekjent, ubrutte forbannelser eller utilgivelighet, kommer demonene, og de forurenser templet.

De må «drives» ut. De kan ikke medisineres ut eller veiledes ut. De kan heller ikke fjernes av at du er «villig» til å la de gå. All kristen aktivitet er nyttig for å holde demonene noe «i sjakk», men for å bli kvitt dem, må de bli «kastet ut». De må bli drevet ut i Jesu Kristi Navn! Jesus sa: «KAST ut djevler i mitt navn.»

Kan templet bli forurenset? Absolutt! Akkurat som Jesus så Guds hellige tempel forurenset, ser han vårt tempel forurenset av ting vi har tillatt i våre liv. Løgnen vi har trodd er at når vi først bekjenner synden så forlater demonene oss……slik er det ikke nødvendigvis. Omvendelse og syndsbekjennelse annulerer syndens straff, men har demonene blitt befalt å gå? Demon åndenes «tillatelse» til å være der har blitt kansellert, men jeg har funnet at de ofte ikke går før de er befalt å gjøre det. Legg merke til at menneskene ble helbredet først etter at tempelet ble renset!

Ingen synd kunne komme inn i Det Aller Helligste; det betydde den visse død dersom Ypperstepresten skulle komme i Guds hellige nærvær med synd i sitt liv. På samme måte som synd ikke kunne komme inn i Det Aller Helligste, kan heller ikke demon ånder komme inn i en troendes ånd. De som Jesus drev ut og som forurenset templet befant seg ikke i Det Aller Helligste, men i forgården. Så du ser, besettelse  er ikke problemet. Den Hellige Ånd besetter vår ånd, han er eieren; vi er kjøpt, forløst, kjøpt med en pris. Å forurense templet involverer sjelen og kjødet. Vårt sinn, vår vilje, følelser og kjød. Det er her “plagerne” gjør skadene sine. Et besmittet tempel er et urolig tempel! Et urolig tempel må renses av Herren Jesus. «Renset» i dette tilfellet er mer enn å tilgi. Det driver ut kilden til forurensingen. Hvordan forsvarer vi templet? Hvis demon ånder er til stede, må vi bestemme om de har juridisk samtykke.

BESKYTTE TEMPELET

Demonenes tillatelse må være fra Jehova Gud eller fra oss selv. Demoner kan være til stede ved tillatelse fra forfedres generasjonssynd, og hvis det er tilfelle, har disse åndene samtykke til å være der. Generasjonssynd, eller forfedresynd er lovlig samtykke gitt av Gud i henhold til 2 Mos 20,5” Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg,”

”Dette er et skriftlig prinsipp eller en lov, hvis du vil. Det er lovlig tillatelse for onde ånder til å gå fra en generasjon til en annen. Husk at det ikke er besettelse. . . det er undertrykkelse «og Jesus gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykket av djevelen.»

Har de samtykke til å bli? Det er saken. Har du bekjent kraften i Jesu Kristi navn til å bryte forbannelsen over generasjons synd? Har noen befalt åndene å gå? Har du ikke bare angret på at du har unnlatt å tilgi, sinne, bitterhet og lignende synder, men har ånder som kan ha kommet ved den døråpningen blitt beordret til å gå?

Det er viktig at du vet det! Min erfaring er at onde ånder, generelt sett, ikke går før de blir beordret å gå. Omvendelse annullerer deres tillatelse til å være der, men de går når de blir bedt om å gå. Jesus drev ut de som gjorde templet urent med stor autoritet. Han har gitt oss autoritet over fiendens makt! Å holde templet renset holder døråpninger lukket som tillater dem komme inn. Les nøye dette utsagnet: tilstedeværelsen av Den Hellige Ånd holder ikke demon ånden ute, men å holde døråpninger lukket ved den Hellige Ånds ledelse gjør! 

Mennesket har et valg om å «slukke» eller å «gjøre den Hellige Ånd sorg”. Den Hellige Ånd kjemper ikke  kampene våre, han leder og veileder oss, men vår vilje blir alltid respektert. Jeg håper dette er til hjelp for å svare på noen av spørsmålene dine.

Alt for Jesus

Don

DNB 1930