[:no]Ny bolig?[:en]Moved to a new house/ apartment?[:]

[:no]

HAR DU FLYTTET INN I ET HUS/ LEILIGHET DER ANDRE HAR

                                   BODD FØR DEG?

 

Da vil jeg anbefale deg å «rense»  og «velsigne» boligen før du flytter inn. Dersom du tror på Jesus er det ikke noen stor sak. Du trenger ingen såkalte spesialister for å gjøre dette. Troen på Jesus er mer enn nok. Du har autoritet til å gjøre dette dersom du eier/ leier huset.

 

Gjør følgende:

 

1) Finn fram en liten skål med olivenolje – eller annen planteolje.

 

2) Gjør følgende i hvert rom:

 

a) Dypp en finger i oljen og tegn et lite kors over hvert vindu og hver dør i rommet.

 

b) Be en kort bønn. F.eks. «I  Herren Jesu Kristi navn (se note nederst)  tar jeg avstand fra alt ondt som måtte være i dette rommet. Jeg bryter dets makt i Jesu navn og jeg befaler at det skal forlate rommet nå i  Herren Jesu Kristi navn og aldri mer komme tilbake.»

 

c) Be Gud velsigne rommet. F. eks. «Herre Jesus. Jeg ber deg velsigne dette rommet. Velsign alle som bruker dette rommet. Velsign rommet med din fred.»

 

3) Når du er ferdig med alle rommene, så kan du be en bønn.

 

F.eks.. «Kjære Herre Jesus. Takk for din velsignelse og beskyttelse. Jeg / vi  legger  meg/oss nå i dine hender. Hjelp meg/ oss å leve et liv i sannhet og kjærlighet.»

 

4) Si Herrens velsignelse:

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.»

 

Dersom du føler deg uverdig eller «from nok» til å gjøre dette, så ber jeg deg tenke over disse bibelordene:

 

Mark 16,15-18 «Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noet giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.»

 

Kol 2,15 «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.»

 

Vår frimodighet er i Jesu Kristi navn. Hans seier over makter og myndigheter er vår seier.

 

LYKKE TIL I JESU MEKTIGE NAVN!

Note

Demonene kan være veldig sta og formalistiske. Dersom du sier i Jesu navn kan du oppleve at de ikke adlyder. «Det er mange personer med navnet Jesus i verden». Derfor kan det være nyttig å si: I Herren Jesu Kristi navn.

 

 [:en]

HAVE YOU MOVED TO A NEW HOUSE/  APARTMENT WHERE OTHER

PEOPLE HAVE LIVED EARLIER?

Then I would recommend you to «cleanse»  and «bless» the place before you move in. If you believe in Jesus it is no big thing. You don`t need so called specialists to do this. To believe in Jesus is more than enough. You have the authority to do this if you own/ rent the house.

 

Do the following:

 

1) Find a cup of olive oil – or other plant oil.

 

2) Do the following in every room:

 

a) Dip your finger in the oil, and draw a little cross above every window and every door in the room.

 

b) Pray a short prayer. E.g. «In the name of  the Lord Jesus  Christ  (please see note under) I renounce every evil power that might be present in this room. I break it`s power in the name of  the Lord Jesus Christ and I command them to leave the room just now in the name of Jesus and never come back.»

 

c) Ask God to bless the room. E.g. «Lord Jesus. I ask for your blessing upon this room. Bless all who would use this room. Bless this room with your peace.»

 

3) When you have finished all the rooms, you can pray a prayer.

E.g. «Dear Lord Jesus. Thank you for your blessing and protection. We now lay ourselves in your hands. Help me/us to live a life in truth and love.»

 

4) Say the Lord`s blessing:

«The Lord bless you and keep you

The Lord make his face shine upon you and be gracious to you

The Lord turn his face toward you and give you peace».

 

If you feel that you are unworthy or not «holy enough», please consider the following Bible verses:

 

Mark 16,15-18 He said to them, «Go into all the world and preach the good news to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.»

 

Kol 2,15 «And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.»

 

Our boldness is in the Name of Jesus. His victory over «powers and authorities» is our victory.

 

I WISH YOU ALL THE BEST IN THE MIGHTY NAME OF JESUS!

Note.

The demons can be very stubborn and formalistic. If you say in the name of Jesus they may  not obey. «There are many persons named Jesus in the world.» Therefore is it good to say : In the name of the Lord Jesus Christ. There is only one Christ – Jesus.

[:]