[:no]5 – Å vandre i frihet (av Rev. Bruce Jenkins)[:en]Walking in freedom by Bruce Jenkins[:]

[:no]5 – Å vandre i frihet (av Rev. Bruce Jenkins)

Nå avdøde Rev. Bruce Jenkins, Eagle, Michigan har skrevet denne artikkelen. Han var i utfrielsestjenesten siden 1971. Han ble utdannet i en konservativ baptist skole. Don Dickerman Ministries distribuerer dette materialet med hans velsignelse. (Gjengitt etter tillatelse fra Don Dickerman Ministries)

Har du blitt utfridd fra demoniske makter? Pris Herren! Utfrielse er en viktig tjeneste i dagens Kirke ved den Hellige Ånd. Kristi legeme er engasjert i en åndelig kamp med mørkets makter. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6,12 ) En stor del av Jesu jordiske tjeneste var viet til å drive ut demoniske makter, og denne autoriteten ble gitt videre til de som tror på Jesus Kristus (Mark. 16,17)

Å leve i Ånden etter en utfrielse er grunnleggende viktig for at en person skal bli bevart i friheten. Faktum er at Satan er fast bestemt på å stjele fra oss vår frihet og alt godt som vi har fått fra Gud. Vi må lære å stå fast ved de våpen som vi har fått å kjempe med. (Ef. 6, 13 – 18)

Det kan være at de demoniske maktene som du nå har blitt fri fra har vært knyttet til deg i lang tid. I slike tilfeller kan du forvente at Herren gradvis gjennom flere uker vil helbrede ditt sinn og dine følelser. Den Hellige Ånd er alltid forsiktig og gir oss ikke mer enn vi kan

ta til oss på en gang. Men, uansett hvor lang tid det tar, så fullfører Han alltid arbeidet som Han har begynt i oss. Uansett hva som skjer, så husk at Jesus Kristus i virkeligheten vant seier for deg for nesten to tusen år sigen. Satan kan bare forsøke å få deg til å tvile på denne sannheten eller å overbevise deg til å gi opp friheten din frivillig. Ikke bli overvunnet av negative tanker, følelser, eller omstendigheter. «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» (Rom 8,37)

For å unngå fiendens snarer så hjelper det å kjenne igjen noen av hans strategier. Han angriper oss på hovedsakelig fire forskjellige måter etter utfrielsen.

1. Skriften sier at Satan er løgnens far. Selv om de nå er på utsiden av deg, så kan demoniske makter fremdeles tale til deg. Ikke godta at tanker, ideer eller ledelse kommer fra Herren med mindre det stemmer med Skriften, at det gir deg fred og at det er en del av normal kristen oppførsel. Den Hellige Ånd motsier aldri Bibelen, Han skaper aldri kaos inne i oss og Han forteller oss aldri å gjøre underlige ting. Typiske løgner fra fienden kan høres slik ut: «Du har ikke blitt utfridd», « Det var ikke virkelig», « Det ble ikke

fullført», «Friheten din vil ikke vare», «Demonene er fortsatt inne i deg», eller «Gud forlanger at du skal gjøre slik ellers..» Ikke tro på det. Stå fast på Guds Ord. «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,36 )

2. En betydning av ordet «Satan» er «anklager». Du kan føle deg skyldig for å ha hatt demoniske makter eller for dine tidligere synder. Husk at alle dine synder og svakheter er under Jesu Kristi rensende blod, og at Gud har lagt dem vekk fra Sine tanker. På den andre siden så kan du høre at du er for svak til å stå mot djevelen, du svikter Gud, og du er helt enkelt en ussel person. Trikset bak disse løgnene, og de vi har nevnt over, er at du skal se på deg selv istedet for å feste blikket på Jesus. Kristus. Uansett hva vi er eller har vært, så er Jesus Kristus fullkommen og Han elsker oss. Husk at din styrke kommer ikke fra din egen trofasthet, men heller fra din trofaste Herre.

«Mitt hjerte skal juble over din frelse» (Salme 13,5) Hvil i Guds fulle frelse for deg. Navnet «Jesus» betyr «Gud frelser» – ikke «mennesket må frelse seg selv.»

3. Fienden kan forsøke å skremme deg med å vise deg sin makt.

Ikke bli skremt dersom ting går skeis for deg en stund eller dersom symptomer fra før utfrielsen synes å vise seg igjen. Husk at dersom Satan er så mektig som han gjør krav på å være, så hadde han ødelagt oss for lenge siden. Grunnen til at vi fortsatt er her er at hans kraft er svært begrenset. Det er bare en allmektig Person og Han er den samme Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som sender oss sin Hellige Ånd for å bo i oss, og i Ham blir vi døpt. Vi er på vinnerlaget.

4. Du kan finne deg selv fristet av gamle vaner eller oppførsel som ikke passer med det kristen livet. Djevelen har en måte å gjøre «gamle dager» rosenrøde for oss, akkurat som da han lurte israelittene i ørkenen til å savne «purre og løk» som de hadde forlatt i Egypt. Selvsagt nevnte ikke Satan plagene og slaveriet som gikk sammen med den smakfulle løken. Ikke bli nostalgisk når det gjelder fortiden, men fest øynene dine på framtiden idet du forbereder deg til å gå inn i Guds lovede land. Jesus Kristus kom ikke for å ta gode ting vekk fra deg, men heller for å gi deg virkelig liv. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» (Joh 10,10) Sett din lit til JesuKristus og du vil få det ditt hjerte attrår. (Salme 37:4).

Å gjenkjenne fiendens strategi er nyttig, men det vinner ingen kamper. Det er viktigere at du lærer og praktiserer noen positive prinsipper som vil la deg vinne seier og beholde den. Følgende fem punkter er enkle å huske og vil hjelpe deg veldig.

1. VÆR OPPTATT MED JESUS KRISTUS. Hans blod er den mest kraftfulle beskyttelsen i universet. Jesus Kristus kom og utøste sitt blod fordi han elsker deg. Bekjenn det faktum at han elsker deg og gjenta den følgende bønnen hver morgen, både i ditt hjerte og verbalt. «Herre, jeg dekker mitt sinn, mine følelser, min kropp, sjel og ånd med Jesu Kristi dyrebare blod.» Snakk med Jesus Kristus gjennom hver dag, del de gode tingene og de dårlige med Ham. Du kan være sikker på at han vil ikke forlate deg. «De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.» (Åp 12,11)

2. TILLAT DEN HELLIGE ÅND Å LEDE DEG.

Be gjennom dagen. La Den Hellige Ånd vise deg negative holdninger, vaner, følelser og oppførsel som trenger å bli forandret. Den Hellige Ånd er Guds kraft som er gitt for at du skal bli som Jesus Kristus. Han vil vise deg ting gjennom Bibelen, gjennom andre mennesker, og gjennom dine erfaringer. «Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden!» (Ef 6,18a) «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører,»(Joh 16,13)

3. LEV I SKRIFTEN. Bibelen er Guds skrevne Ord. Guds Ord er levende og det arbeider i oss selv når vi ikke forstår det vi leser. Les så mye du kan, men ikke mindre enn et kapittel fra evangeliene hver dag. Dersom du mentalt er ute av stand til å gjøre dette akkurat nå, så memorer ett vers fra Skriften hver dag inntil Herren har leget sinnet ditt ytterligere. Gjenta verset for deg selv så ofte du kan. Velg vers som du føler gjelder deg. Du kan begynne med noen av versene du finner i denne artikkelen. «Hvis dere blir i mitt ord,

er dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (Joh 8,31-32)

4. KOMMANDER DJEVELEN OG HANS DEMONISKE MAKTER, I JESU NAVN, TIL Å GÅ VEKK OG LA DEG VÆRE I FRED.

Gjør det klart at du akter å følge Jesus Kristus uansett hva som måtte skje. Fremfor alt, ikke argumenter med fienden og følg hans tankegang. Du kan ikke slå ham på den måten. Istedet, klargjør sinnet ditt ved å tilbe Jesus Kristus stille og rolig. «Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» (Jak 4,7)

5. VÆR SAMMEN MED ANDRE KRISTNE.

Det kristne livet er ikke en soloforestilling. Du vil trenge andre mennesker i den kristne forsamling for å støtte deg og oppbygge din tro. Det er ikke noe å skamme seg over. Det er derimot måten Gud foretrekker. Jesus Kristus tjener oss gjennom sin kropp. «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» (Gal 6,2)

Dersom du praktiserer disse fem TROS prinsippene, så vil dine problemer etter utfrielsen være minimale og din framgang vil være stødig. Husk at Gud vil ikke forlate deg. Bli ikke mismodig over enkelte feil. Takk Faderen for at Han sendte Jesus Kristus og salvet Ham med den Hellige Ånd for å frelse oss ut av mørkets rike og inn i lysets rike. «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 19 og rope ut et nådens år fra Herren.» 20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» (Luk 4,18-21)

«Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk. xxx Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.» (Jak 3,14.15.17)[:en]

WALKING IN FREEDOM AFTER DELIVERANCE

Have you been delivered from demon powers? Praise the Lord! Deliverance is a valid ministry of the Holy Spirit’s anointing in the Church today. The Body of Christ is engaged in spiritual warfare with the powers of darkness. «For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.» (Eph. 6:12). A great portion of Jesus’ own earthly ministry was devoted to casting out demon powers, and this authority was passed on to believers in Jesus Christ. (Mark 16:17).

Walking in the spirit after a deliverance is essential in order to keep a person free. The fact is that Satan is determined to rob us of our freedom and every other good thing we have from God. We must learn to stand our ground by means of the weapons that are at our disposal. (Eph. 6:13-18).

It may be that the demon powers from which you are now free had been associated with you for a very long time. In such cases you can expect several weeks after deliverance during which the Lord will gradu-ally heal your mind and emotions. The Holy Spirit is always gentle and does not give us more than we can handle at one point in time. But, no matter how long it takes, He always finishes the work He has begun in us. Regardless of what happens, remember that Jesus Christ in fact won victory for you nearly two thou-sand years ago. Satan can only try to get you to doubt this truth or convince you to give up your freedom voluntarily. Do not be defeated by negative thoughts, emotions, or circumstances. «Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.» (Rom. 8:37).

In order to avoid the enemy’s snares it helps to recognize some of his strategy. Four typical methods of attack encountered by people after deliverance can be outlined as follows.

1. The Scriptures say that Satan is the father of lies. Even though they are now outside of you, demon powers may still talk to you. Do not accept thoughts, ideas or guidance as coming from the Lord unless it lines up with Scripture, it gives you peace and is a part of normal Christian behavior. The Holy Spirit never contradicts the Bible, never creates chaos within and never tells us to do strange things. Typical lies from the enemy might sound like this. «You haven’t been delivered;» «It wasn’t real;» «It wasn’t completed;» «You can’t keep your freedom;» «The demons are still inside you;» or «God demands that you do such a thing or else.» Do not believe it. Make your stand on the Word of God. «Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed.» (John 8:36).

2. One meaning for the word «Satan» is «accuser». You may find yourself feeling guilty for having had demon powers or for your past sins. Remember that all your sins and failings are under the cleansing of the Blood of Jesus Christ, and God has put them out of His memory. On the other hand you may be told that you are too weak to resist the devil, you are failing God, and you are just a lousy person generally. The trick behind these lies, and the ones discussed above, is getting you to focus on yourself instead of Jesus Christ. No matter what we are or have been, Jesus Christ is perfect and He loves us. Remember that your strength comes not from your own faith-fulness but rather from your faithful Lord. «But I have trusted in Your mercy; My heart shall rejoice in Your salvation.» (Psalm 13:5). Relax in God’s full salvation for you. The name «Jesus» means «God-saves» – not «man-must-save-himself’.

3. The enemy may try to intimidate you with demonstrations of his power. Do not be frightened if things seem to go wrong for you for a while or if some symptoms from before deliverance seem to reappear. Remember that if Satan was as powerful as he claims to be, he would have swept us all away a long time ago. The reason that we are still here is that his power is in fact very limited. There is only one all-powerful Person and He is the same God, the Father of our Lord Jesus Christ, Who sends us His Holy Spirit to dwell within us, and in Whom we are baptized. We are on the winning side.

4. You may find yourself tempted with old habits or behavior that do not fit in with the Christian life. The devil has a way of making the old times seem rosy to us, just like he tricked the Israelites in the desert into missing the «leeks and onions» that they had left behind in Egypt. Of course Satan forgot to mention the misery and slavery that went along with those tasty onions. Do not become nostalgic about the past but keep your eyes on the future as you prepare to enter God’s promised land for you. Jesus Christ did not come to take good things away from you, but rather to bring you real life. «I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.» (John 10:10b). Put your trust in Jesus Christ and you will have the desire of your heart. (Psalm 37:4).

Recognizing the enemy’s strategy is helpful but it does not win the battle for us. it is more important that you learn and practice some positive principles that will enable you to gain ground quickly and hold it. The following five points are easy to remember and will help you tremendously.

1. FOCUS YOUR ATTENTION ON JESUS CHRIST. His Blood is the most powerful protection in the universe. Moreover, Jesus Christ came and shed His Very Blood because He loves you. Confess the fact that He loves you and repeat the following prayer every morning, both in your heart and out loud. «Lord, I cover my mind, my emotions, my body, soul and spirit with the precious Blood of Jesus Christ.» Talk to Jesus Christ through out every day, sharing the good things and the bad with Him. You can be sure He will not leave you. «And they over-came him (Satan) by the Blood of the Lamb and by the word of their testimony.» (Rev. 12:11).

2. ALLOW THE HOLY SPIRIT TO HAVE HIS WAY WITH YOU. Pray through out the day. Let the Holy Spirit show you negative attitudes, habits, feelings and behavior that need to be changed. The Holy Spirit is God’s power given in order for you to become like Jesus Christ. He will show you things through the Bible, through other people, and through your experiences «Praying always with all prayer and supplications in the Spirit.» (Eph. 6:18a). «However, when He, the Spirit of truth has come. He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will take of what is Mine and declare it to you.» (John 16:13).

3. IMMERSE YOURSELF IN THE SCRIPTURES. The Bible is the written Word of God. The Word of God is a living thing that works in us even when we may not understand or comprehend fully what we are reading. Read as much as you can but not less than one chapter from the New Testament Gospels each day. If, however, your mental state at present makes this impossible, then until the Lord has healed your mind further, concentrate on memo-rizing a verse from Scripture each day, constantly repeating it to yourself. Select verses that seem to apply to you and you may begin with some of the verses quoted in this article. «If your abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.» (John 8:31, 32).

4. COMMAND THE DEVIL AND HIS DEMON POWERS, IN THE NAME OF JESUS CHRIST, TO GO AWAY AND LEAVE YOU ALONE.

Make it clear that you intend to follow Jesus Christ no matter what. Above all, do not argue with the enemy and entertain his thoughts because you can not beat him that way. Instead, clear your mind by gently praising Jesus Christ. «Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.» (James 4:7).

5. HANG ON TO OTHER CHRISTIANS.

The Christian walk is not a solo performance. You will need other people in the Christian Fellowship to support you and edify your faith. This is nothing to be ashamed of but rather is God’s preferred way. Jesus Christ ministers through His Body. «Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.» (Gal. 6:2 ).

If you practice these five FAITH principles, your post-deliverance problems will be minimal and your progress steady. Remember that God will not abandon you and do not be discouraged by any failures. Thank the Father for sending Jesus Christ and anointing Him with the Holy Spirit to bring us out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. «‘The Spirit of the Lord is upon Me. Because He has anointed Me to preach the Gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To pro-claim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed; to proclaim the acceptable year of the Lord.’ Then He closed the book, and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. And He began to say to them, ‘Today this Scripture is fulfilled in your hearing.’ (Luke 4: 1 8-2 1 ).

James 3:14, 15, 17 [:]