[:no]Hvor bor Satan? Nyhetsbrev 01/20[:en]Where does Satan live? Newsletter 01/20[:]

[:no]Hvor bor Satan?

Tenk sammen med meg.  Hvis du var djevelen, hvordan ville du organisert de utallige falne englene du har til disposisjon? Siden han ikke er i stand til å være til stede overalt hele tiden, må han være på et hersker sted hvor han utøver sin autoritet og gir sine befalinger. Se for deg at du befinner deg  i denne mørke, men høye posisjonen. Du er «jordens gud» og du er klar over at det er 7 milliarder eller flere mennesker på jorden. Vil du få deg et «kabinett» av de mest strålende og mektigste av demonene? Hvor mange regjeringsnivåer vil du trenge, husk at du “kjemper mot de hellige”, du er imot Guds gjerninger.

Jeg tenker at jeg kanskje kan starte med minst en demon hver for de syv kontinentene. Disse må være de beste. Jeg ville sørge for at de syv velger demoner under dem for å styre forskjellige områder på disse kontinentene, de ville være fyrstedømmer. Etter at regionene er etablert, vil jeg også gjøre mindre fyrstedømmer for bestemte regioner i disse områdene. For eksempel i USA ville det være veldig likt den regjerings strukturen vi har.

En mektig demon som styrer med mange rådgivere og kabinett medlemmer og deretter de som styrer divisjons- eller regionale områder i landet, en over stater, en over visse fylker, en over fylkes hovedsteder og lokale byer. Hver av disse herskerne ville ha en stor regjering av demoner for å styre mørkets saker. En over lokalsamfunn og nabolag, gate kvartaler, visse hus og det ville være mange arbeidere i det store mørke riket. Det ville være så mange i denne statlige strukturen av ondskap at spesielt utnevnte får territorier over vann, fjell og ørkener, trær, karrige fjerntliggende områder … som dekker hele jorden. For øvrig har jeg møtt demon makter som beskriver deres territorier og ansvar på slike vilkår.

For eksempel kjenner jeg prinsen av Texas og mange av hans underordnede. Jeg har møtt mange fyrstedømmer i visse fylker og byer og mange av deres underordnede. Jeg kjenner prinsen i mange stater og regioner i verden, de dukker opp, og under ed foran Jehova Gud avslører de sine territorier. Jeg har møtt hundrevis av territoriale ånder; Jeg har registrert navn og geografiske områder. Jeg kjemper ikke med dem; de kommer for å beskytte sitt rike på innsiden av individet. Jeg har ikke autoritet til å kaste dem ned, ellers vil jeg gjøre det med hele verden. Jeg ber dem imidlertid om å vende tilbake til det himmelske riket og ikke forstyrre individets utfrielse. De adlyder alltid.

Hvor mange demoner jobber i dette enorme nettverket av ondskap mot Gud og Guds folk? Milliarder. Tusener på tusener. Fordi de er ånder, antar jeg ikke at det er noen verdi i å spekulere. Demon maktene som er i eller knyttet til mennesker, er tjenere av høyere rangerte ånder. Disse kan vi kaste i avgrunnen. Jeg har funnet ut at de kan splitte, dele, multiplisere, fragmentere og klone seg og bruke forskjellige andre måter å lure på for å unndra seg utfrielses prosessen. Jeg forbyr dem alltid fra å gjøre dette når jeg gir mine befalinger. Jeg har også funnet ut at disse ånds vesener har evnen til å ta beslutninger. Mange av dem ser ut til å ha en “drittsekk” personlighet, jeg  har ingen bedre beskrivelse. De kommuniserer med andre demoner og etterlyser faktisk hjelp fra de som har høyere rang.

Demoner er ikke ånder som er skilt fra sin kropp og som leter etter et hjem. De hadde aldri en kropp, så de kan ikke skilles fra noen. Mange utfrielses tjenester sier noe lignende.  Jeg har funnet ut at de er demo makter, de er uten tvil falne engler, som på alle mulige måter motarbeider Guds verk. De driver ikke eller flyter rundt uten formål. De blir sendt av ånder av høyere rang for å gjøre det demoniske arbeidet i mennesker som avleggere eller såkorn.

De blir sendt av ånder med høyere rang for å gjøre mest mulig skade på Guds rike. Når de finner åpne dører hos Guds folk, kan de komme inn i mennesker og undertrykke dem. De kommer inn i det sjelelige mennesket, ikke i menneskets ånden. De plager, fremfor alt er de løgnere som er mestere i bedrag. De er absolutt ikke  døde menneskers ånd.

Det er mange uforklarlige historier om «hjemsøkte» steder. Noen ganger har jeg «følt» den undertrykkende tilstedeværelsen av demoniske ånder enkelte steder. Fenomenet kan ikke være annet enn demon makter.  Ånder etter avdøde kan ikke somle eller komme tilbake med et slags uoppfylt oppdrag. Å være fraværende fra dette legemet er å være til stede med Herren eller være i helvete. Legg merke til lignelsen om den rike mannen og tiggeren Lasarus, (Luk. 16: 19-31). Lasarus døde og ble båret av englene til himmelen. Den rike mannen døde, ble begravet og kom til helvete. Begge er fremdeles veldig levende i evigheten. Det er en stor uoverstigelig kløft som forhindrer en retur til denne jorden. Det er bare en mulighet for hus/ steder som er “hjemsøkte”, og det er demoner. Slik taler Skriften!

Du lurer på hvordan en demon ånd kan komme inn i en etterfølger av Kristus. Se på hvordan Satan med tilsynelatende lettheten gikk inn i Judas. Joh. 13:27 forteller: “ Da Judas hadde fått stykket, fór Satan i ham. Jesus sier til ham: «Gjør det snart, det du vil gjøre. “

“Gjør det snart, det du vil gjøre.”  sa Jesus til ham… ”Mørkets fyrste kjempet personlig med Jesus og han brukte mennesker for å prøve å oppnå seier. Han “gikk inn” i Judas. Demoner kommer inn i mennesker i dag også, og deres mål er fortsatt det samme, krige mot oss,  og motsette seg alt som har med Gud å gjøre. Vi kan best forstå dette ved å vite at det ikke er Satan selv det vi har å gjøre med, men demon makter på oppdrag fra hans mørkets rike. Jesus sa til dem “ut”… så de må altså være inne.

Tenk på tabernaklet som tre forskjellige deler: 1) Den ytre gården, 2) Det hellige og 3) Det aller helligste. Sammenlign dette med det menneskelige tabernaklet. 1) Kjødet, 2) Sjelen og 3) ånden. Ettersom ingen uren ting kunne komme inn i Det aller helligste, så kan ingen uren ting komme inn i en troendes ånd. De urene åndene kommer inn eller fester seg til et menneskes kjød og / eller sjel. Paulus omtaler kroppen vår som vårt ”jordiske tabernakel” i 2 Kor. 5: 1.

Jeg husker at jeg for noen år siden forkynte  i flere fengsler i Texas. Pampa, Amarillo, Dalhart og Tulia var byene der disse fengslene ligger. Det er to i Pampa og to i Amarillo. Fra det tidspunktet min kone satte meg av på DFW-flyplassen til jeg kom hjem flere dager senere, ble jeg trakassert av demon-ånder. Jeg vil ikke gå inn på detaljene; det kan trenge en egen bok. Etter å ha forkynt i tre dager i fengslene hadde jeg min siste gudstjeneste i Tulia. Til tross for all motstanden ble mange menn frelst og det var en sterk salvelse.

Under gudstjenesten ved overføringsenheten i Tulia så en av de spanske brødrene som satt bak, ut til å være ”låst fast” til meg da jeg forkynte. Da tjenesten var over, og mennene skulle gå tilbake til sine områder, kom denne mannen bort til meg og håndhilste. Han sa: «Bror, Den Hellige Ånd ba meg fortelle deg noe, jeg vet ikke hva det betyr.» Han sa så, «Han sa at jeg skulle fortelle deg at Satan har satt en høytstående ånd på deg. Vet du hva det betyr? ”Jeg sa til ham at jeg visste det, og han sa at han ville fortsette å be for meg.

I remember walking down the halls of that prison toward the front door.  There was a huge clap of thunder and the officer at the door asked which direction I was headed.  I told him Amarillo and he said, “Sir, be careful we just got word there is a tornado on the ground between here and there.”

Jeg husker at jeg gikk ned gangene i fengselet mot inngangsdøren. Det kom et stort tordenbrak og betjenten ved døren spurte hvor jeg var på vei. Jeg sa til ham Amarillo, og han sa: «Sir, vær forsiktig. Vi fikk nettopp opplysninger  om at det er en tornado på bakken mellom her og der.»

I min ånd hørte jeg en beroligende forsikring, “Den samme autoriteten, den samme autoriteten”.

Alt for Jesus,

Don[:en]Where does Satan live?

Think with me, if you were the devil how would you organize your countless numbers of fallen angels? Since he is not able to be present everywhere at all times, he must be in a place of rule where he delegates his authority and his wishes to be carried out.  Imagine yourself in this dark but lofty position of evil. You are “god of the earth” and you are aware that there are 7 billion or more human beings on the earth. Would you get a “cabinet” of the most brilliant and most powerful of the demons? How many levels of government would you need, remember you are “warring against the saints”, you are opposing the work of God.

I’m thinking I might start with at least one demon each for the seven continents.  These would have to be the best. I would see to it that those seven choose demons under them to rule various areas of these continents, they would be principalities.  After the regions are established, I would also make lesser principalities for specific regions in these territories. For instance, in the United States it would be very similar to the government structure we have in place.

One powerful demon ruling with many advisors and cabinet members and then those who rule divisional or regional areas of the country, one over states, one over certain counties, one over county seat cities and local towns.  Each of these rulers would have a large government of its own to manage the affairs of darkness. One over communities and neighborhoods, blocks of the streets, certain houses and there would be multitudes of workers in the vast kingdom of darkness.  There would be so many in this governmental structure of evil that special appointees are given territories over waters, mountains and deserts, trees, barren remote areas … covering all the earth. By the way, I have encountered demon powers who describe their territories and responsibilities in such terms.

For instance, I know the prince of Texas and many of his sub-ordinates.  I have encountered many principalities of certain counties and cities and many of their underlings.  I know the prince of many states and regions in the world, they show up, and under oath before Jehovah God, they reveal their territories.  I have encountered hundreds of territorial spirits; I have recorded their names and geographical areas. I don’t fight with them; they come to protect their kingdom on the inside of the individual.  I do not have authority to cast them down, else, I would do the entire world. I do, however, command them to return to the heavenly realm and to not interfere with the individual’s deliverance. They always obey.

How many demons are working in this vast network of evil against God and God’s People?  Billions. Thousands of thousands. Remembering that they are spirits, I don’t suppose there is any value in speculating.  Demon powers that are in or attached to people are minions of higher-ranking spirits. These we can and do cast into the abyss.  I have found that they can split, divide, multiply, fragment and clone and use various other ways of deceiving and evading the deliverance process.  I always forbid them from doing this in my commands. I also have found that these spirit beings have the ability to make decisions. Many of them seem to have, for lack of a better description, “brat” personalities.  They communicate with other demons and actually call for help to those in higher rank. 

Demons are not disembodied spirits looking for a home.  They never had a body, so they can’t be disembodied. Many ministries say something to that effect.  I have found that they are demon powers, they are without doubt, fallen angels, that in every way possible oppose the work of God.  They are not drifters or floaters without purpose. They are sent by higher ranking spirits to do the demonic work in people as splits or seeds of the heavenly realm spirit.

They are sent by higher ranking spirits to do the most damage possible to the kingdom of God.  When open doors are recognized in the lives of God’s people they can enter into human beings and oppress them.  They enter the soulish area of man, not the spirit. They are tormentors, above all, liars with mastery in deception.  They absolutely are not the spirits of dead people.

There are multitudes of inexplicable stories of “haunted” places.  There are times that I have “felt” the oppressing presence of demonic spirits in certain places.  The phenomenon can be nothing but demon powers. Departed spirits cannot linger or return with some kind of duty or unfulfilled mission.  To be absent from this body is to be present with the Lord or to be in hell. Note the parable of the rich man and the beggar Lazarus, (Lk. 16:19-31).  Lazarus died and was carried by the angels to heaven.  The rich man died, was buried and in hell. Both still very much alive in eternity.  There is a great impassable gulf fixed that prevents return to this earth. There is only one scriptural possibility for hauntings, demons!

You wonder how a demon spirit can enter a follower of Christ.  Look at the apparent ease with which Satan entered into Judas. Jn. 13:27 records, “As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. “What you are about to do, do quickly,” Jesus told him…”  The prince of darkness did personal battle with Jesus and he used people to try to attain victory. He “entered” into Judas. Demons enter people today and their goal is still the same, war against us, oppose everything of God.  We can best understand this by knowing that it is not Satan himself what we deal with but demon powers on assignment from his kingdom of darkness. Jesus said to them “out” … so, they must be in.

Remember the tabernacle as 3 distinct parts: 1) The Outer Court, 2) The Holy Place and 3) The Holy of Holies.  Compare this to the human tabernacle. 1) The flesh, 2) The soul and 3) the spirit. As no unclean thing could enter the Holy of Holies, so can no unclean thing enter the spirit of a believer.  The unclean spirits enter or attach themselves to the flesh and/or the soul of a man. Paul refers to our body as our “earthly tabernacle” in 2Cor. 5:1.

I recall a few years ago having services in several Texas panhandle area prisons.  Pampa, Amarillo, Dalhart and Tulia were the cities where these prisons are located.  There are two in Pampa and two in Amarillo. From the time my wife dropped me off at the DFW airport until I arrived back home several days later, I was harassed by demon spirits.  I won’t go into the details; it might need to be a separate book. After preaching for three days in the prisons I had my final service in Tulia. In spite of all the opposition many men were saved and there was a strong anointing.

During the service at the Tulia transfer unit one of the Hispanic brothers seated in the back seemed to be “locked” in on me as I preached.  When the service was over, and men were going back to the assigned areas this man came to me and shook my hand. He said, “Brother, the Holy Spirit told me to tell you something, I don’t know what it means.” He then said, “He said to tell you that Satan has assigned a high-ranking spirit to you.  Do you know what that means?” I told him that I did know, and he said he would continue to pray for me.

I remember walking down the halls of that prison toward the front door.  There was a huge clap of thunder and the officer at the door asked which direction I was headed.  I told him Amarillo and he said, “Sir, be careful we just got word there is a tornado on the ground between here and there.”

In my spirit I was hearing a calm assurance, “Same authority, same authority!”

Just for Jesus,

Don[:]