[:no]Mars 2020 Sofistikert hierarki[:en]March 2020 Sphisticated hierachy[:]

[:no]

SOFISTIKERT HIERARKI av Don Dickerman

 

Etter å ha tjenestegjort i området befrielse og helbredelse siden 1995, har jeg lagt merke til at de vanligste spørsmålene dreier seg ikke bare om en demon er virkelig, men også hva  de er? Hvis de er ekte, hva er de og hva gjør de? Kan en kristen ha demoner? Beskytter ikke Den Hellige Ånd oss? Jeg får slike spørsmål hele tiden. Den Hellige Ånd leder oss og leder oss inn i all sannhet, han tvinger oss ikke til å motta sannhet eller å adlyde sannhet … Han forhindrer heller ikke konsekvensene av ulydighet. Vi som troende kan “slukke” Ånden, og vi kan også “gi Ånden sorg. Troende kan også åpne dører for «demonisering».

La meg først si at Bibelen ikke prøver å forklare Guds eksistens og heller ikke prøver å bevise den. Heller ikke forklarer Bibelen eller forsøker å bevise at det finnes demoner. Hverken Jesus eller de som Jesus betjente stilte spørsmål ved om demonene var virkelige. Det ble forstått og anerkjent. Jesus snakket med demoner; Han befalte at de skulle være lydige … de kjente ham igjen og han kjente dem igjen. Demonenes arbeid ble forstått av andre, det var ingen forsøk på å forklare deres eksistens og absolutt ingen forsøk på å «forklare det bort».

Et sted i begynnelsen, kanskje i Guds forhåndsbestemte råd, ble det skapt engler. Bibelen erklærer at de alle er ånder som er sendt ut for å tjene de som skal arve frelse; det vil være deg og meg. Myriader av skapte engler, et ”utallig selskap”, tilber og tjente Gud. Det var åpenbart engle rang. Helt sikkert et hierarki.

Englene fikk navn og hadde forskjellige funksjoner og oppdrag. Noen hadde seks vinger og blir kalt serafer, noen hadde fire vinger og kalles kjeruber, andre hadde to vinger med forskjellige oppdrag.

Det er uten tvil rang blant englene som vi ikke vet om. Englene hadde / har navn og navnene deres hadde betydning. Michael er utvilsomt engelen med høyest rang og makt, Gabriel er en engel av høy rang og Lucifer var den ”salvede kjeruben” med strålende skjønnhet. Det ser ut til at Michael er ansvarlig for krigende engler, Gabriel kanskje over sendebuds engler og Lucifer må ha vært ansvarlig for lovsang. Han ble utsmykket med en forseggjort musikalsk evne med  formål å prise Gud. Han ønsket tilsynelatende ros for seg selv.

EN KRIG I HIMMELEN

Så fantastisk var det skapte vesenet, Lucifer, at han på et tidspunkt i historien gjorde opprør og motarbeidet Gud. Dette er viktig for å forstå «hva  demon ånder er». Lucifer ønsket å bli tilbedt, han ville være som Gud, så han motarbeidet Gud! Han samlet en tredjedel av englene og det var «en krig i himmelen» … Lucifer, Satan, slangen, den gamle dragen ble kastet ut av himmelen. Han ble kastet ut av himmelen, og interessant nok er «kastet ut» det uttrykket Jesus bruker når han gir oss autoritet. Han ba oss om å «kaste» ut demoner.

Legg merke til at jeg har brukt ordet “motarbeidet” flere ganger, Satan “motarbeidet” Gud. Du kan ikke motsette deg noe uten å være motsatt … det er poenget her. Du kan ikke motsette deg kjærlighet med kjærlighet, du kan ikke motsette deg sannheten med sannhet. For at Satan skulle krige mot Gud, måtte han gjøre det med motsetninger!

Demon-ånder er falne engler som tok på seg den motsatte natur av Gud, den skapte ble fiende av alt det Gud er. Gud er kjærlighet! En demon ånd kan derfor ikke operere i kjærlighet, men må i sin natur være det motsatte av kjærlighet, motsetninger av Åndens frukt og motsatt av Jehovas Guds karakter. Satan, som ble redusert til guden i denne verden, verden der vi bor, kriger fremdeles mot Gud gjennom menneskeheten. Det var derfor Jesus kom. For så høyt har Gud elsket … denne verden!

Demon-ånder er like ekte som de Hellige englene! De er ånder og er aktive i menneskenes gjøren og laden. De kan visselig bor i livene til troende.

Jeg nevnte noen av englenes navn, «Gabriel» og «Michael». Navnene «Lucifer» og «Satan» brukes om hverandre for å identifisere djevelen. Beelzebub er et navn på en regjerende demon makt, jødene og Jesus, anerkjente hans arbeid. Baal, Moloch, Diana av Efesos (Artemus), er noen få av demon ånder som er anerkjent og tilbedt gjennom Skriften, det er mange. Engler har navn og oppdrag; demoner har navn og oppdrag.

 

SOFISTIKERT HIERARKI

Legg merke til Markus kapittel 5, mannen som bodde blant gravene og ingen mennesker kunne temme … Jesus befalte “den sterke”, prinsen av det demoniske riket inne i mannen, å  identifisere seg. Demonens navn var Legion. Han styrte et kongedømme av demon ånder som ødela en flokk på 2000 svin. De plagende åndene forårsaket at grisene kom ut av kontroll begå selvmord. Demoner har navn og oppdrag og er del av et sofistikert hierarki som motsetter seg alt Guds skaperverk.

Du kan ikke fullt ut realisere potensialet ditt som en troende før du har forstått opposisjonen. Det er en absolutt sannhet! Derfor snakker jeg om det. Vi blir motarbeidet, det er en motstander! Horder av onde ånder kretser rundt der det er synd som ikke er bekjent. Deres juridiske grunnlag er menneskets ulydighet. Akkurat nå når du leser dette er det øyne som betrakter deg.Du kan til og med føle at de skremmer deg når du leser for de ønsker ikke at du skal vite. Har du noen gang følt at du er overvåket? Englene følger med og de «våker over», demonene følger med og leter etter muligheter for å få tilgang til en troendes liv. Arbeidet deres er å plage. De er din motstander!

DET ER HANS FALNE ENGLER SOM VI HAR Å GJØRE MED

Husk at hvis Gud er kjærlighet og det er han, så fungerer demon åndene med hat, misunnelse, egoisme, begjær, bitterhet osv. Hvis kjærligheten tilgir, fungerer demon åndene i området med utilgivelighet. Hvis Gud er sannhet, lyver demon åndene, og sannheten er ikke i dem. Det er ikke Satan selv vi har å gjøre med, jeg tviler på at han noen gang har vært hjemme hos meg, det er hans falne engler, demoner ånder som vi har å gjøre med. Satan motarbeidet Jesus når han ble fristet i villmarken, i hagen og ved korset. Alle demonene var ved korset! Jesus møtte dem alle for oss, beseiret dem og ga oss autoritet over dem i sitt navn.

Hva er det du kjemper med i ditt kristne liv? Kan det være en demon ånd? Vet du hvordan du skal beseire motstanderen din? Kjenn din motstander … se den «enkle» sannheten  at demon ånder er falne engler og de motsetter seg aktivt Kristi legeme og individuelle troende. Å ignorere denne sannheten gir dem fordeler, å kalle den noe annet, vil ikke føre til at du vinner.

Jesus sa: «Disse tegnene vil følge dem som tror … # 1 De skal kaste ut demoner, # 2 de skal legge hender på de syke … Hvorfor hopper kirkesamfunnene rett forbi det første han sa:» Kaster ut demoner ”? De løper rett forbi det til tungetalen og hopper over det første han sa ville være et tegn … Hva tror du?

Vær oppmerksom på at jeg er takknemlig for din støtte gjennom økonomi og bønn. Vi har sett hundrevis frelst og utfriet. Jeg er glad for at Gud lar meg få ta del i dette og at du er med på å gjøre det mulig.

Bare for Jesus

Don

 [:en]

SOPHISTICATED HIERARCHY by Don Dickerman

After ministering in the area of deliverance and healing since 1995 I have noticed the most common questions concern not only the reality of demons but also what are they?  If they are real what are they and what do they do? Can a Christian have demons? Doesn’t the Holy Spirit protect us? I receive such questions all the time. The Holy Spirit leads us and guides us into all truth, He does not compel us to receive truth nor to obey truth…neither does He prevent the consequences of disobedience.  We, as believers can “quench” the Spirit and we can also “grieve” the Spirit. Believers can and do open doors for “demonization”. 

Let me say first of all, that the Bible does not attempt to explain the existence of God nor try to prove it.  Neither does the Bible explain or attempt to prove the existence of demons. The reality of demons was not questioned by Jesus nor those to whom He ministered.  It was understood and recognized. Jesus spoke to demons; He commanded their obedience … they recognized Him and He recognized them. The work of demons was understood by others, there was no attempt to explain their existence and certainly no attempt to “explain it away”.

Somewhere in the beginning, perhaps in the pre-determinate counsel of God, angels were created.  The Bible declares that they are all ministering spirits sent forth to minister for the heirs of salvation; that would be you and me.  The myriads of created angels, an “innumerable company”, worship and served God. There were obviously angelic ranks, a hierarchy to be sure.

The angels were given names and had various functions and assignments.  Some had six wings and are called seraphim, some had four wings and are called cherubim, others had two wings with various assignments.

Doubtless, there are ranks of angels we do not know about.  The angels had/have names and their names had significance. Michael is undoubtedly the angel with highest rank and power, Gabriel is an angel of high rank and Lucifer was the “anointed cherub” with radiant beauty.  It seems that Michael is in charge of warring angels, Gabriel perhaps over messenger angels and Lucifer must have been in charge of praise. He was adorned with an elaborate musical ability with created purpose of praising God.  He apparently desired the praise for himself.

A WAR IN HEAVEN

So magnificent was the created being, Lucifer, that at some point in history he rebelled and opposed God.  This is important in understanding “what are demon spirits”. Lucifer wanted to be worshiped, he wanted to be like God so he opposed God!  He rallied a third of the angels and there was “a war in heaven” … Lucifer, Satan, the Serpent, the Old Dragon was cast out of heaven. He was cast out of heaven and, interestingly, “cast out” is the term Jesus uses when He gave us authority.  He told us to “cast” out demons.

Notice I have used the word “opposition” several times, Satan “opposed” God.  You cannot oppose something without being the opposite…that’s the point here. You can’t oppose love with love, you can’t oppose the truth with truth.  In order for Satan to war against God he had to do so with opposites!

Demon spirits are fallen angels who took on the opposite nature of God, the created became the enemy of all that God is.  God is love! Hence, a demon spirit cannot operate in love but must by its very nature be the opposite of love, opposites of the fruit of the Spirit and opposite of the character of Jehovah God.  Satan, who was reduced to the god of this world, the world where we live, still wars against God thru mankind. That’s why Jesus came, God so loved…this world!

Demon spirits are as real as the Holy Angels!  They are spirits and are active in the affairs of mankind.  They certainly can and DO inhabit the lives of believers.

I mentioned a few of the angel’s names, “Gabriel” and “Michael”.  The names “Lucifer” and “Satan” are used interchangeably to identify the Devil.  Beelzebub is a name of a ruling demon power, the Jews and Jesus, recognized his work.  Baal, Moloch, Diana of The Ephesians (Artemus), are a few of demon spirits recognized and worshiped throughout scripture, there are many.  Angels have names and assignments; demons have names and assignments.

 SOPHISTICATED HIERARCHY

Remember in Mark chapter 5, the man who lived among the tombs and no man could tame…Jesus commanded the strongman, the prince of the demonic kingdom inside the man, to identify himself.  The demon’s name was Legion. He ruled a kingdom of demon spirits that destroyed a herd of 2,000 swine. The tormenting spirits caused the pigs to be out of control and to commit suicide.  Demons have names and assignments and are part of a sophisticated hierarchy opposing all of God’s creation.  

You cannot fully realize your potential as a believer until you understand the opposition.  That is an absolute truth! That’s why I talk about it. We are being opposed, there is an opponent!  Hordes of evil spirits circle where there is un-confessed sin. Their legal ground is man’s disobedience.  Now, right now as you read this there are eyes watching, you may even feel their intimidation as you read for they don’t want you to know.  Do you ever have the sense of being watched? The angels watch and they “watch over”, the demons watch and are looking for opportunities to gain access to a believer’s life.  Their work is torment. They are your opponent!

 IT IS HIS FALLEN ANGELS WITH WHOM WE DEAL

Remember, if God is love and He is, then demon spirits work in the area of hate, envy, selfishness, lust, bitterness etc.  If love forgives, then demon spirits work in the area of un-forgiveness. If God is truth, then demon spirits lie and the truth is not in them.  It is not Satan himself that we deal with, I doubt he has ever been to my home, it is his fallen angels, demon spirits, with whom we deal. Satan opposed Jesus in the wilderness temptation, in the garden and at the cross.  All of the demons were at the cross! Jesus faced them all for us, defeated them and gave us authority over them in His Name.

What is your area of struggle in your Christian life?  Could it be a demon spirit? Do you know how to defeat your opponent?  Know your opponent…see the “simple” truth that demon spirits are fallen angels and they are actively opposing the Body of Christ and individual believers.  Ignoring the truth gives them the advantage, calling it something else will not win the battle.  

Jesus said “These signs will follow those that believe…#1 They shall cast out demons, #2 they shall lay hands on the sick…Why is it that denominations skip right past the first thing He said, “Cast out demons”? They run right past it to tongues and skip over the FIRST thing He said would be a sign…Why do you think?

Please know that I am grateful for your support with finances and prayer.  We have seen hundreds saved, delivered I am glad God lets me participate and that you help make it possible.  Blessings.

Just for Jesus,

 [:]